BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmit Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego : studium przypadku
The Role of Universities in the Process of Regional Development : a Case Study
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2012, z. nr 28, s. 228-235, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Instytucje wspierające innowacje, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Szkolnictwo wyższe, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Wspieranie rozwoju regionalnego, Studium przypadku, Projekty innowacyjne
Regional development, Innovation support institutions, Knowledge-based economy, Higher education, Instruments supporting regional development, Regional development support, Case study, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wyższa Szkoła Biznesu-National Luis University
Abstrakt
Zmieniające się intensywnie w ostatnich latach otoczenie oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne powodują, że coraz większego znaczenia dla rozwoju miast i regionów zaczynają nabierać instytucje związane z gospodarką opartą na wiedzy. Wiedza i innowacje postrzegane są jako potencjał, który skutecznie wykorzystywany może prowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Rola uczelni wyższych w tym zakresie jest niekwestionowana. Są one bowiem instytucjami odpowiadającymi za kształtowanie kapitału ludzkiego i wytwarzanie wiedzy. Jako ośrodki naukowe stanowią główne ogniwa wzrostu gospodarczego, wokół których mogą tworzyć się bieguny technologii, biznesu i handlu. W wielu regionach są one również znaczącymi pracodawcami. W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania, jaki wpływ na rozwój miasta i regionu może wywierać "uniwersytet przedsiębiorczy" oraz jakie korzyści dla regionu mogą płynąć z wdrażanych przez uczelnię innowacyjnych przedsięwzięć. (abstrakt oryginalny)

The environment and socio-economic conditions changing intensively over recent years cause institutions related to knowledge-based economy become more and more important for the development of cities. Knowledge and innovation are seen as a potential which effectively used, can lead to competitive advantage. The role of universities in these changes is unquestioned. They are institutions corresponding to the shaping of human capital and production of knowledge. As research centres they constitute main hubs of economic growth, around which spheres of technology, business and trade may form. In many regions they are also major employers. In this article the attempt was made to show the influence that 'enterprise university' may have on a city's or region's development and possible benefits from innovative projects implemented by university. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benneworth P., Hospers G.J., 2007, Urban competitiveness in the knowledge economy: Universities as new planning animateurs, "Progress in Planning" vol. 67, no. 2.
 2. Boucher G., Conway C., Meer E.V.D., 2003, Tiers of Engagement by Universities in their Region's Development, "Regional Studies" vol. 37, no. 9.
 3. Colyvas J., Crow M., Gelijns A., Mazzoleni R., Nelson R.R., Rosenberg N., 2002, How Do University Inventions GetInto Practice? "Management Science" vol. 48, no. 1.
 4. Drucker J., Goldstain H., 2007, Assessing the Regional Economic Development Impacts of Universities: A Review of Current Approaches, "International Regional Science Review" vol. 30, no. 1.
 5.   Gawroński H., 2011, Nowy paradygmat kierunków strategicznego rozwoju lokalnego i regionalnego, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowy-paradygmat-kierunkow-strategicznego-rozwoju-lokalnego-i-regionalnego (stan na dzień 22.03.2012).
 6. Florida R., 2001, Toward the learning region, "Futures" 1995, vol. 27, no. 5 [w:] Theories of Endogenous Regional Growth. Lessons for Regional Policies, eds, B. Johansson, C. Karlsson & R. Stough, Heidelberg.
 7. Kukliński A., 2001, The Role of Universities in Stimulating Regional Development and Educating Global Elites, "Higher Education in Europe" vol. 26, no. 3.
 8. Lisiecki P., 2006, Branding jako element marketingowego zarządzania szkołą wyższą na przykładzie uczelni polskich i amerykańskich [w]: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. K. Nowaczyk i P. Lisiecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 9. Matusiak M., 2005, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 10. Mowery D.C., Sampat B.M., 2005, Universities in national innovation systems [in:] The Oxford Handbook of Innovation, eds, J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson, Oxford University Press, Oxford.
 11. Pawłowski K., 2009, Marka wiedzy, Kongres Grupy Ergo Hestia, http://www.krzysztofpawlowski.pl (stan na dzień 22.03.2012).
 12. Pawłowski K., 2007, Uczelnia IV generacji jako kreator rozwoju lokalnego i regionalnego, http://www.krzysztofpawlowski.pl.
 13. Pawłowski P., 2004, Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 14. Proniewski M, 1996, Polityka kształcenia jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie Niemiec, Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok.
 15. Przybyszewski R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 16. Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, Raport końcowy z ewaluacji 2005, Case Dorady Sp. z o.o., Warszawa.
 17. Röpke J., 1998, The Entrepreneurial University. Innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy, http://www.unimarburg.de/ (stan na dzień 03.03.2012).
 18. Salter i inni, http://www.sussex.ac.uk (stan na dzień 22.03.2012).
 19. Weeb D., Collins C., 2000, Regional development agencies and the "New Regionalism" in England, "Regional Studies" vol. 34, no. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu