BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Ewa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Główne składowe zróżnicowania regionalnego ze względu na popyt i podaż turystyczną oraz rozwój społeczny : podejście klasyfikacyjne
The Main Components of Regional Diversity Due to Demand and Supply of Tourism and Social Development : Classification Approach
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2012, z. nr 28, s. 274-286, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Zróżnicowanie regionalne, Popyt turystyczny, Rozwój społeczny, Atrakcyjność turystyczna, Atrakcyjność regionu, Polityka turystyczna, Region turystyczny, Analizy głównych komponentów
Development potential, Regional diversity, Tourist demand, Social development, Touristic attractiveness, Regions attractiveness, Tourism policy, Tourist region, Principal Component Analysis (PCA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Regionalna struktura społeczna Polski wykazała przewagę województw mazowieckiego i pomorskiego. Województwa te dystansują się wielkością PKB na mieszkańca. Wyróżniają się pod względem recepcji turystów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Według szacunków, w 2007 roku województwo mazowieckie przyjęło 13% krajowego ruchu turystycznego. Kolejne pod względem liczby turystów krajowych było pomorskie i małopolskie. Podczas podróży długookresowych Polacy odwiedzali najczęściej województwo pomorskie. W celach turystyczno-wypoczynkowych Polacy najczęściej podróżowali do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, Najwięcej turystów zagranicznych odwiedziło województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie. Jeśli chodzi o podaż turystyczną to najlepiej rozwinięta jest baza hotelowa w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Obszary o wysokiej recepcji turystycznej charakteryzuje wysoki poziom bazy hotelowej i wysoki stopień wykorzystania miejsc noclegowych, co pociąga za sobą rozwój społeczny, natomiast poziom wsparcia unii dla tych regionów nie jest wysoki, co jest zgodne z przyjętą polityką regionalną. (abstrakt oryginalny)

The concept of regional development is often combined with the concept of competitiveness, which is understood as a group of conditions that maintains a competitive advantage and longterm growth in order to build prosperity and quality of life. The aim of this study is an attempt to apply the classification procedure to assess the competitiveness of the tourism industry within Polish regions (voivodeships). Tourism activities and measurement of their effects on the regional economy is very important, especially because they are linked to retention, employment, economic and social cohesion and strengthening the quality of life. Application of the principal component analysis and non-hierarchical cluster analysis identified the regional dimension of the tourism economy and isolated types of regions that differ in the amount of demand, the supply of tourism development potential measured by GDP per capita and the level of support of regional policy instruments. This method provides an objective assessment of the multi-criteria phenomenon of competitiveness in territorial arrangement. According to the proposed system model diagnostic variables characterizing the level of tourism in the provinces were grouped into sub-systems: supply (10 features), demand (7 features) and economic development (4 features). The method of multivariate analysis, i.e. principal component analysis was applied in order to replace original features with fewer meta-features of principal components. The results showed that the highest level of regional development were achieved by Mazowieckie and Pomorskie voivodeships, influenced by very high household incomes, low unemployment and a high level of support from EU funds for regional development. Śląskie voivodeship had the highest level of support from regional development funds per capita while maintaining a high level of socio-economic development. Wielkopolskie, Łódzkie, Śląskie and Małopolskie voivodeships had low levels of regional development support per capita, yet a high economic growth. The largest group: Zachodniopomorskie, Lubuskie, Kujawsko-pomorskie, Warmińsko-mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie and Opolskie voivodeships had low levels of economic development and medium level of regional development funding compared to other provinces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  2. Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P., 2008, Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 3, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
  3. Godlewska-Majkowska H. (red.), 2011, Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce. Studia i Analizy, Instytut Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.
  4. Kwiatkowski E. (red.), 2008, Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Markowski T., 2005, Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów [w:] Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, red. T. Czyż, H. Rogacki, Biuletyn KPZK PAN z. 219, Warszawa.
  6. Nowak E., 2004, Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Kielce-Poznań.
  7. Parysek J.J., Ratajczak W., 2002, Analiza składowych głównych, jej korzyści i ograniczenia z punktu widzenia badań geograficznych [w:] Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  8. Rocznik Statystyczny Województw 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  9. Turystyka polska w 2007 roku. Układ regionalny, 2008, Instytut Turystyki sp. z o.o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu