BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wycena według wartości godziwej składników wartości niematerialnych nabytych w wyniku połączenia jednostek gospodarczych
Fair Value Measurement of Intangible Assets Acquired in a Business Combination
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 58, s. 143-150, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wartości niematerialne, Wycena, Wartość godziwa, Fuzje i przejęcia
Accounting, Intangible asset, Valuation, Fair value, Mergers and acquisitions
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Wartości niematerialne to zasoby nieposiadające materialnej postaci a wykorzystywane w działalności jednostki. Aby składnik majątkowy zaliczyć do wartości niematerialnych musi istnieć możliwość jego zidentyfikowania, sprawowania nad nim kontroli oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości korzyści ekonomicznych z tytułu jego posiadania. W transakcjach łączenia jednostek gospodarczych istnieje możliwość wyodrębnienia poszczególnych składników wartości niematerialnych z wartości firmy powstałej przy wycenie składników majątkowych podczas łączenia jednostek. W praktyce, problemem w tym procesie jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej tych składników. (abstrakt oryginalny)

Intangible assets are defined as identifiable non-monetary assets that cannot be seen, touched or physically measured but still used by business entities. In order to consider an asset to be an intangible asset it must be defined, controlled and there must be a high probability that this asset will be profitable in the future. In the merging process it is possible to separate individual components of intangible assets from the company's value that came into being in the assets valuation process during merger. In practice, the problem arises when we want to determine the fair value of these components.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., t. I (2007), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  2. Połączenia jednostek gospodarczych i skonsolidowane sprawozdania finansowe http://webapp01.ey.com.pl/EYP/ WEB/eycom_download.nsf/resources/MSSF3_final.pdf/ $FILE/MSSF3_final.pdf.
  3. Radawiecka E. (2011), Przesłanki ujęcia bilansu wartości niematerialnych w sprawozdaniu finansowym, w: Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
  4. Sawicki K. (2006), Łączenie się spółek, w: Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, DzU nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu