BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Anna H. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Cluster Initiatives and the Role of Government in Developing Clusters
Inicjatywy klastrowe oraz rola państwa w kształtowaniu klastrów
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 490-501, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów
Business cluster, Cluster conception
Uwagi
summ.
Abstrakt
Klastry przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności zrzeszonych jednostek, do tworzenia nowych produktów, nowych firm i nowych miejsc pracy. Grona, łącząc w sobie działania przedsiębiorców i lokalnych instytucji rządowych oraz jednostek naukowych, przyczyniają się do dynamicznego wzrostu lokalnych gospodarek. Są szansą dla wielu małych i średnich firm działających lokalnie i niemających szans na samodzielne wyjście poza granice swojego regionu. Stanowią zatem dobre rozwiązanie zarówno dla firm lokalnych, jak i dla regionalnych gospodarek, w których napędzają rozwój gospodarczy. Celem artykułu jest przybliżenie inicjatyw klastrowych oraz roli władz lokalnych i centralnych w kształtowaniu klastrów. Polityka klastrowa może doprowadzić do powstania klastra, lecz warunkiem niezbędnym do jego utworzenia są także czynniki lokalizacji. Idealnym modelem jest połączenie obu inicjatyw - oddolnej i odgórnej, co wpływać będzie na długookresową efektywność tego typu połączeń zróżnicowanych jednostek.(abstrakt oryginalny)

Clusters help to increase the association of the innovation, to create new products, new companies and new jobs. Clusters combine the activities of entrepreneurs and local government institutions and research units contribute to the dynamic growth of local economies. Clusters are the chance for many small and medium-sized companies operating locally and not having the possibility of owning output outside their region. Therefore, clusters constitute a good solution for both local companies and for regional economies which drive economic growth. This article aims to present cluster initiatives and the role of central and local authorities and in shaping them. The cluster policy can lead to a cluster, but a necessary condition for its establishment are location factors. The ideal model is a combination of the two initiatives - bottom up and top-down, which will influence the long-term effectiveness of this type of connection of different units. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., 2004, Polityka wspierania klastrów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
  2. Enright M., 2001, Regional clusters: what we know and what we should know, Paper presented at the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, Kiel.
  3. Ffowcs-Williams I., 2005, Cluster Development: The How, Five Phases, Twelve Steps, TCI Annual Conference, Hong Kong.
  4. Fromhold-Eisbith M., Eisbith G., 2005, How to institutionalize innovative clusters? Comparing explicit top-down and implicit bottom-up approaches, Department of Geography, Geology and Mineralogy, University of Salzburg, Research Policy 34, Salzburg.
  5. Innobarometer on cluster's role in facilitating innovation in Europe, European Commission, July 2006.
  6. Ketels Ch. H. M., 2011, Achieving Competitiveness: What Role can Cluster Initiatives Play?, Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business School, paper presented at conference Clusters as Drivers of Competitiveness: Strategies and Policy Issues, Fribourg.
  7. Porter M. E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
  8. Sölvell Ö., 2009, Clusters - Balancing Evolutionary and Constructive Forces, Ivory Tower Publishing Stockholm.
  9. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch., 2003, The Cluser Initiative Greenbook, Ivory Tower, Stockholm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu