BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filek Janina (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
The Role of Universities in Shaping Social Attitudes of Future Managers
Rola uczelni w kształtowaniu postaw społecznych przyszłych menedżerów
Źródło
Management and Business Administration. Central Europe, 2012, vol. 20, nr 3, s. 26-41, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Postawy społeczne, Kształcenie menedżerów, Edukacja ekonomiczna
Business ethics, Social attitudes, Managers training, Economic education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Artykuł jest poświęcony krytycznej analizie obecnego modelu edukacji menedżerów w Polsce. Jednocześnie Autorka proponuje model edukacji nowoczesnej, lepiej odpowiadającej współczesnym wyzwaniom.

Metodologia: Tekst w pierwszej części napisany jest z perspektywy filozoficznej, stąd odwołania do greckiej Paidei, natomiast w drugiej części jest próbą analizy niedoskonałej polskiej rzeczywistości edukacyjnej w zakresie kształcenia postaw przyszłych menedżerów.

Wyniki: Autorka proponuje w ramach nowego modelu przekształcenie tradycyjnego, "edukacyjnego" systemu nauczania etyki w nowoczesny model "społecznej interakcji".

Oryginalność/wartość: Autorka w podsumowaniu prezentuje konkretne działania, które powinny zostać podjęte na polskich uczelniach, aby można było jak najszybciej przejść od tradycyjnego modelu edukacji menedżerów do nowoczesnego modelu prospołecznej edukacji, opartej na społecznej interakcji. (abstrakt oryginalny)

Purpose: The article is devoted to critical reflection on the present model of ethical education of managers in Poland. It attempts to outline a model that could be adopted to meet the current challenges of social change.

Design: The first part of the article is written from a philosophical perspective, which brings to mind the Greek Paideia. The second part is an attempt to analyze the imperfect Polish educational reality concerning the formation of future managers' attitudes.

Findings: The author's arguments focus on the proposal to transform the "educational" teaching system of ethics into a "social interaction" one.

Originality: In the summary, the author presents specific actions to be taken at Polish universities so they can quickly move from the traditional model of managers' education to a modern pro-social model of education based on social interaction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles (1996) Etyka nikomachejska (Aristotle, Nicomachean Ethics). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Arystoteles (2001) Polityka (Aristotle, Politics). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (University curriculum autonomy. Qualifications framework for higher education) (2011) E. Chmielecka (ed.). Warszawa: MNiSW.
 4. Adamska-Chudzińska M., Lorenowicz U. (2004) Wprowadzenie. W: A. Węgrzecki (ed.), Prospołeczna edukacja ekonomistów (Introduction. In: Pro-social education of economists). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 5. Dylus A. (1998) Chrześcijanin na areopagu gospodarki (A Christian in the Areopagus of economy). Znak, nr 513.
 6. Filek J. (2000) Człowiek wolnego rynku (Man of the free market). In: A. Węgrzecki (ed.) Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 7. Filek J. (2002) O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego (On the Freedom and Responsibility of the Economic Subject). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 8. Filek J. (2010a) Czy finansista jest człowiekiem moralnym? (Does a financier make a moral human being?) Prakseologia, nr 150.
 9. Filek J. (2010b) The implementation of CSR as a New Social Contract in Poland. In: Fryzel B., Dembinski P.H. (eds.), The Role of Large Enterprise in Democracy and Society. Palgrave Macmillian.
 10. Filek J.T. (1996) Ontologizacja odpowiedzialności, (Ontologization of responsibility). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 11. Filek J.T. (2001) Fenomenologia wychowania (Phenomenology of education). In: Filozofia jako etyka. Kraków: Znak.
 12. Habermas J. (1981) Theorie des kommunikativen Handelens. (in Polish: (1998) Teoria działania komunikacyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN).
 13. Jaspers K. (1964) Die massgebenden Menschen. Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus (in Polish: (2000), Autorytety: Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus. Warszawa: Wydawnictwo KR).
 14. Jaeger W. (1933) Paideia. Die Formung des griechischen (in Polish: (1964) Paideia. Warszawa: PAX).
 15. Jonas H. (1984) The Imperative of Responsibility (in Polish: (1996), Zasada odpowiedzialności/ Kraków: Wydawnictwo Platan.
 16. Kaniowski A.M. (1999) Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki, (Supererogation. A lost dimension of ethics). Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 17. Kraśniewski A. (2011) Jak przygotow y wać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji (How to prepare education programs in accordance with the requirements of the National Qualification Framework). Warszawa: MNiSW.
 18. Laszlo C. (2005) The Sustainable Company. (in Polish: (2008) Firma zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Studio Emka).
 19. MacIntyre A. (1966) A Short History of Ethics. (in Polish: (1996), Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Warszawa: PWN.
 20. Platon (1948) Państwo (Plato, Polis). Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza.
 21. Platon (1991) Menon (Plato, Meno). Warszawa: PWN.
 22. Rawls J. (1971) Theory in Justice (in Polish: (2009), Teoria sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Smith A. (1976) The Wealth of Nations (in Polish: (1954), Badania nad naturą i bogactwem narodów. Warszawa).
 24. Węgrzecki A. (2004) Aksjologiczne podstawy prospołecznej edukacji (Axiological foundations of pro-social education). In: A. Węgrzecki (ed.), Prospołeczna edukacja ekonomistów. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 25. Więckowski P. (2011) Biznes, etyka, i etyka umowy społecznej, (Business, ethics, and ethics of the social contract). In: G. Szulczewski (ed.), Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-3356
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu