BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosztowniak Aneta (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach wschodzących w latach 1990-2010
Foreign Direct Investment Flows and the Investment Potential in Emerging Markets over the Period 1990-2010
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 644-658, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Rynki wschodzące, Potencjał inwestycyjny
Direct investments, Foreign investment, Emerging markets, Investment potential
Uwagi
summ.
Abstrakt
Określono trzy cele artykułu: 1) przedstawienie przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynkach wschodzących w latach 1990-2010,2) wskazanie najważniejszych gospodarek goszczących i eksportujących BIZ, 3) ocenę wpływu potencjału i ryzyka inwestycyjnego oraz poziomu wolności gospodarczej kraju goszczącego na decyzje inwestorów zagranicznych. Zastosowano metody ilościowe do przeliczenia danych empirycznych. Zaprezentowano ekonometryczny model regresji UNCTAD do prognozowania przepływów BIZ w latach 2011-2013. Sformułowano następujące wnioski: 1) Rynki wschodzące stają się znaczącym miejscem importu i eksportu BIZ w gospodarce światowej; 2) Rośnie znaczenie Hongkongu i krajów BRIC, jako importera, ale i eksportera BIZ; 3) Poprawa wskaźnika Inward FDI Performance Index, Inward FDI Potential Index, wolności gospodarczej (Index of Economic Freedom, IEF) oraz obniżenie ryzyka inwestycyjnego (Country Risk, CR) ma istotne znaczenie, ale nie przesądza o decyzji lokalizacyjnej inwestora zagranicznego. Ważne jest również tempo wzrostu gospodarczego, ale kluczowe znaczenie ma rozmiar rynku zbytu kraju goszczącego.(abstrakt oryginalny)

This paper has three aims: 1) to present foreign direct investment flows in emerging markets over the years 1990-2010, 2) to indicate the most important FDI host and home economies, 3) to evaluate the impact of the investment potential and risk and the level of economic freedom in the host country on foreign investors' decisions. Quantitative methods were used to verify empirical data. The UNCTAD econometric regression model for FDI flow forecasts in the years 2011-2013 is presented. The following conclusions are formulated: 1) Emerging markets are becoming important places in global economy for FDI outflows and inflows; 2) The significance of Hong Kong and BRIC countries as FDI home and host countries is growing; 3) Improved Inward FDI Performance Index, Inward FDI Potential Index, Index of Economic Freedom (IEF) and reduced investment risk (Country Risk, CR) are of major importance but they are not decisive when it comes to the foreign investor's decision on investment location. Another factor that can affect such a decision is the rate of economic growth but the key factor is the size of the host country's potential customers market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barclay L.A., 2010, Creating an Institutional Environment for FDI-facilitated Development: The Case of the Jamaican Bauxite Industry, The European Journal of Development Research, EADI, Geneva, April, vol. 22, no. 2.
 2. Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), 2012, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, CeDeWu.pl, Warszawa.
 3. Dimelis S.P., Papaioannou S.K., 2010, FDI and ICT Effects on Productivity Growth: A Comparative Analysis of Developing and Developed Countries, The European Journal of Development Research, EADI, Geneva, February, vol. 22, no. 1.
 4. Euromoney, http://euromoneycountryrisk.com [dostęp: 29.01.2012].
 5. Hayakawa K., Kimura F., Hyun-Hoon Lee, 2012, How Does Country Risk Matter for Foreign Direct Investment?, ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2012-03, February, http://www.eria.org/pdf/ERIA-DP-2012-03.pdf, [dostęp: 10.03.2012].
 6. Kosztowniak A., 2009, Bezpośrednie inwestycje a wzrost gospodarczy w świecie, [w:] Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, red. J. Czech-Rogosz, Prace Naukowe AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 7. Starzyńska W., 2002, Statystyka praktyczna, WN PWN, Warszawa.
 8. Szablewski A., 2009, Migracja kapitału i wartości w zmieniającej się gospodarce światowej, [w:] A. Szablewski (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa.
 9. UNCTAD, FDI/TNC database, www.unctad.org/fdistatistics [dostęp: 07.04.2012].
 10. UNCTAD, 2011, WIR 2011, United Nations 2011, Switzerland.
 11. UNCTADstat, http://unctadstat.unctad.org (17.03.2012).
 12. Wojtyna A., 2011, Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego - duża odporność czy podatność?, [w:] A. Wojtyna (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 13. World Bank, WDI, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG [dostęp: 10.03.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu