BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reda Anna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Wolności związkowe pracowników samorządowych
Union Freedoms of Self-government Employees
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2013, nr 9, s. 75-83, przypisy
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Pracownicy samorządowi, Związki zawodowe, Regulacje prawne
Local government, Self-government employees, Trade unions, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu autorka, analizując rozwiązania prawa polskiego i międzynarodowego, przedstawia problematykę wolności związkowych pracowników samorządowych, tj. prawa zrzeszania, prawa do rokowań i prawa do strajku, w kontekście ograniczeń przewidzianych wobec członków korpusu służby cywilnej i pracowników urzędów państwowych. Całość kończą wnioski de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)

In the article, when analysing the solutions in Polish and international law, the authoress presents the issue of union freedoms of self-government employees, i.e. the right to unite, the right to bargain and the right to strike, in the context of the restrictions provided for members of the civil service and public office employees This ends with de lege ferenda conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 2; T. Liszcz (red.), R. Borek-Buchajczuk, W. Perdeus, Prawo urzędnicze, Lublin 2012, s. 13.
 2. Z. Góral, Zbiorowa reprezentacja pracowników sfery publicznej, w: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI w., Gdańsk 2010, s. 137.
 3. A. Michalska, Międzynarodowa ochrona wolności związkowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1982/1, s. 88.
 4. A. Dubowik, Prawo zrzeszania się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002/6, s. 19.
 5. L. Florek, M. Seweryński, Międzynarodowe Prawo pracy, Warszawa 1988, s. 140; M. Kurzynoga, Warunki legalności strajku, Warszawa 2011, s. 88.
 6. M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń, Warszawa 2008, s. 245-246.
 7. K.D. Ewing, J. Hendy QC, The Dramatic Implications of Demir and Baykara, "Industrial Law Journal" 2010/1, s. 13.
 8. L. Florek, Międzynarodowe źródła prawa pracy, w: L. Florek (red.), Źródła prawa pracy, Warszawa 2000, s. 66.
 9. W. Sanetra, Konstytucyjna ochrona wolności i praw pracowniczych, "Przegląd Sądowy" 1998/5, s. 10.
 10. K.W. Baran, "Inne" niż strajk akcje protestacyjne w systemie polskiego prawa pracy, w: A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Warszawa 2010, s. 121-122.
 11. K.W. Baran, Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, w: K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy. Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010, s. 680.
 12. G. Goździewicz, Wpływ instytucji zbiorowego prawa pracy na status prawny pracowników służby cywilnej i samorządu terytorialnego, w: Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, Białystok 2001, s. 46.
 13. H. Szewczyk, Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010, s. 280.
 14. P. Zuzankiewicz w: W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 343.
 15. G. Goździewicz, Ograniczenia negocjacji układowych, w: Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Warszawa 2012, s. 254.
 16. W. Sanetra, Wyrok w sprawie Turcji a sprawa polska, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009/5, s. 8.
 17. K. Rączka w: M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 769.
 18. Z. Hajn, Pracodawca i organizacja pracodawców jako podmioty zbiorowego prawa pracy (wybrane problemy), w: G. Goździewicz (red.), Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2000, s. 148.
 19. B. Cudowski, Spory zbiorowe pracy, w: M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006, s. 492. 40 B. Cudowski, Pozastrajkowe środki prowadzenia sporów zbiorowych, "Monitor Prawa Pracy" 2009/4, s. 173-174.
 20. J. Skoczyński, Reprezentacja praw i interesów pracowników służby publicznej, w: G. Goździewicz (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2001, s. 278-279.
 21. M. Żukowski, Problematyka ubioru urzędników, "Samorząd Terytorialny" 2009/9, s. 20-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu