BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Wiesława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
Changing Motives of Foreign direct Investment in Poland
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 673-686, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Badania ankietowe, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Direct investments, Foreign investment, Questionnaire survey, Investment decisions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest identyfikacja zmieniających się motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety przeprowadzono w okresie 2011-2012 wśród 115 przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego z trzech województw: dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Wśród najważniejszych trzech motywów podejmowania BIZ w Polsce przez badane przedsiębiorstwa w poszczególnych okresach (przed 1990 r., 1990-1995, 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007, 2008-2010) dominują te same motywy, ze zmieniającą się tylko relacją między nimi. Tylko przedsiębiorcy, którzy podjęli działalność bezpośrednią w latach 2008-2010 stosunkowo wysoko ocenili motyw pełniejszego wykorzystania własnych zasobów. W sześciu wyodrębnionych okresach motyw zdobycia nowego rynku dominuje w przypadku trzech okresów: 1991-1995, 1996-1999 oraz 2004-2007. Natomiast wśród przedsiębiorstw, które swoją działalność gospodarczą rozpoczęły w Polsce przed 1990 r. motyw ten był równie ważny jak dostęp i niskie koszty siły roboczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify changing motives of foreign direct investment in Poland. Research is based on a questionnaire survey conducted between 2011-2012 among 115 companies with foreign capital in three regions: Silesia, Warmia and Mazury and Wielkopolska. Among the three most important motives of FDI in Poland by the surveyed companies in each period (before 1990,1990-1995,1996-1999,2000-2003,2004-2007,2008-2010) dominated the same ones. Only the relation between them was changing. Only entrepreneurs who started up in 2008-2010 relatively highly appreciated the motive of exploiting their own resources to a greater extent. Motive of getting a new market dominated in three periods (from six separated): 1991-1995, 1996-1999 and 2004-2007. However, among the companies that started its business activity in Poland before 1990, this motive was just as important as access and low labor costs.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarval J., 1980, Determinants of foreign direct investment: A survey, Weltwirtschafltiches Archive, no. 4.
 2. Batra G., Kaufmann D., Stone A.H.W., 2003, Investment Climate Around the World. Voices of the Firms from the World Business Environment Survey, The World Bank, Washington.
 3. Bevan A., Estrin S., 2000, The Determinants of Foreign Direct Investments In Transition Economies, London Business School - Centre For New And Emerging Markets London, Working Paper, no. 342.
 4. Blomström M., 2006, Study on FDI and regional development (final report), European Commission, Directorate-General for Regional Policy, EC.
 5. Błuszkowski J., Garlicki J., 2000, Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności w Polsce, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych/Centrum Badań Marketingowych Indicator, Warszawa.
 6. Cieślik A., 2005, Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Badania ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Czerwieniec E., 1990, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, Poznań.
 8. Dollar D., Hallward-Driemeier M., Mengistae T., 2006, Investment Climate and International Integration, World Development, vol. 34, no. 9.
 9. Duran Herrera J.J., 1992, Cross-Direct Investment and Technological Capability of Spanish Domestic Firms, [in:] J. Cantwell (ed.), Multinational Investment in Modern Europe, Edwar Elgar Publisher.
 10. Egger P., Pfaffermayr M., 2002, Foreign Direct Investment and European Integration in the 90's.,Working Papers in Economics, University of Innsbruck, vol. 2, pp. 1-14.
 11. Eleni E., Piteli N., 2009, Foreign Direct Investment in Developed Economies: A Comparison between European and non-European countries, DYNREG, Working Papers, no. 44, pp. 1-25.
 12. Geldner M., 1986, Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Monografie i Opracowania 193, Warszawa
 13. Jaworek M., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 14. Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 15. Kikeri S., Kenyon T., Palmade V., 2006, Reforming the Investment Climate. Lessons for Practitioners, International Finance Corporation, The World Bank Group, Washington.
 16. Kola M., Kuzel M., 2007, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie teorii ścieżki inwestycyjno-rozwojowej, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń.
 17. Kuzel M., 2007, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski), Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 18. Lizińska W., Źróbek-Różańska A., 2007, Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne - nowy etap rozwoju inwestycji (na przykładzie Litwy i Ukrainy, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. W. Karaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń.
 19. Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 20. Oczkowska R., 2005, Joint Venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek, Koncepcja marketingowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 21. Oziewicz E., 1998, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 22. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Monografie i Opracowania 519, Warszawa.
 23. Przybylska K., 2001, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomii, AE, Kraków.
 24. Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Simoes V.C., 1992, European integration and the pattern of FDI inflow in Portugal, [in.:] J. Cantwell (eds.), Multinational Investment in Modern Europe, Edwar Elgar Publisher, pp. 256-297.
 26. Sitek E., 1997, Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, nr 46.
 27. Stawicka M., 2007, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu, Warszawa.
 28. Umiński S., 2002, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 29. Witkowska J., 1996, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 30. Witkowska J., 2003, Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK, Toruń, s. 275-281.
 31. Zorska A., 2000, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu