BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mossakowska Teresa (Społeczna Odpowiedzialność Organizacji CSR-SOO), Wasilewski Marek (Społeczna Odpowiedzialność Organizacji CSR-SOO)
Tytuł
Ethical Education in Coal Mining Companies : from Traditional Mining Ethos to Ethical Codes of Hard Coal Companies
Edukacja etyczna w spółkach węgla kamiennego : od tradycyjnego etosu górniczego do kodeksów etyki spółek węgla kamiennego
Źródło
Management and Business Administration. Central Europe, 2012, vol. 20, nr 3, s. 85-100, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Górnictwo węgla kamiennego, Kodeks etyki, Etyka zawodowa
Business ethics, Hard bituminous coal mining, Code of ethics, Professional ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Celem artykułu jest próba wskazania istotnych, podstawowych elementów tradycyjnego etosu górniczego, zaimplementowanych do kodeksów etycznych, które są m.in. podstawowym narzędziem edukacji etycznej.

Metodologia: W artykule omówione zostały główne oraz szczegółowe i charakterystyczne elementy etosu górniczego, przyczyny i skutki dewaluacji rangi zawodu górnika w okresie po II wojnie światowej i jej wpływ na zmianę etosu górniczego. Autorzy przedstawiają i omawiają rolę kodeksów etycznych dwóch polskich spółek węgla kamiennego: KHW (Katowicki Holding Węglowy) i GKLW BOGDANKA (Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel BOGDANKA SA) - praktyki związane z komunikowaniem, promowaniem i monitorowaniem zasad etyki wśród pracowników, kooperantów i społeczności lokalnej oraz zadania i działalność rzeczników etyki.

Wnioski: Kodeksy etyczne przejęły rolę nośnika i stanowią narzędzie kontynuacji etosu górniczego, chociaż zgodnie z oczekiwaniami muszą być dostosowane do przeobrażającego się środowiska pracy i życia górników. Kodeksy etyczne stanowią współczesne, bardzo ważne narzędzia służące budowaniu kultury organizacyjnej i edukacji etycznej w obydwu spółkach węglowych.

Oryginalność/wartość: Artykuł obrazuje ciągłość etosu górniczego oraz jego wpływ na procesy zarządcze w górnictwie. Autorzy naświetlają proces instytucjonalizacji etyki i jej wpływ na dalszy rozwój przemysłu węglowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose: The purpose of this article is to attempt to identify the essential fundamental elements of the traditional mining ethos implemented in the ethical codes, which are among others the primary tool for ethical education.

Methodology: The article describes basic and detailed (as well as characteristic) components of the mining ethos, and the causes and consequences of the mining professional devaluation after the Second World War and its impact on changes of the mining ethos. Also presented and discussed is the role of the codes of ethics of two Polish hard coal mining companies KHW (Katowice Coal Holding) and GKLW Bogdanka (Capital Group Lublin Coal BOGDANKA). It reviews their practices concerning communication, promotion and monitoring of the ethical principles among employees, suppliers and the local community, as well as tasks and activities of the ethics officers.

Findings: Ethical codes took over the role of communication and they constitute a device for continuation of mining ethos. However, according to the expectations, they must be adapted to transforming the work environment and miners' lives. Ethical codes are contemporary and vitally important devices for development of organisational culture and ethical education in both coal companies.

Originality: The article shows the continuity of mining ethos and its impact on modern business performance and management. At the same time, it describes the ethics institutionalization process and its positive effect for further development of coal mining industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Folta Z. (2006) Wstęp. W: Górniczy etos. Tradycja i współczesność. Lędziny: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, THESURUS SILESIE, s. 5-7.
 2. Kodeks etyczny Katowickiego Holdingu Węglowego SA, http://www.khw.pl/?d=119 (17.10.2011).
 3. Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA SA, http://www.lw.com.pl/pl,2,s343,kodeks_etyki.html (17.10.2011).
 4. Mossakowska T., Wasilewski M. (2011) Czy górnictwo węgla kamiennego jest w stanie przyjąć paradygmat zarządzania jakim jest CSR? Przegląd Górniczy, Vol. 10/2011, pp. 47-58.
 5. Ossowska M. (1986) Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa: PWN.
 6. Rybak M. (2004) Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Simonides D. (2006) Tradycyjny etos górniczy. W: Górniczy etos. Tradycja i współczesność. Lędziny: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, THESURUS SILESIE, pp. 9-30.
 8. Suchoń A. (1992-1993) Stan etosu pracy górnika śląskiego w okresie rządów totalitarnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 25/26, pp. 99-119.
 9. Swadźba U. (2010) Czy istnieje specyfika Śląska? (Na przykładzie województwa śląskiego). Głos socjologa. W: Szczepański M.S., Nawrocki T., Niesporek A. (eds.), Deficyty badań śląskoznawczych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 186-196.
 10. Szczepański M.S. (2006) Wielkomiejska klasa robotnicza i górnośląscy górnicy: hegemon bez przyszłości? W: Górniczy etos. Tradycja i współczesność. Lędziny: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, THESURUS SILESIE, pp. 31-53.
 11. http://www.khw.pl/
 12. http://www.lw.com.pl/pl,2,start,s119.html
 13. http://www.culture.pl/baza-film-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/perla-w-koronie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-3356
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu