BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zastosowanie miar perspektywy klienta Balanced Scorecard w koncepcji user-driven innovation
Applying Balanced Scorecard Customer Perspective Measures in User-Driven Innovation Concept
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 607-616, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Klient, Innowacje
Balanced Scorecard (BSC), Customer, Innovations
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem pracy uczyniono wskazanie możliwości wykorzystania Balanced Scorecard jako narzędzia wspomagającego wdrażanie w firmach innowacyjnych koncepcji User-Driven Innovation. Przedyskutowano również przydatność miar perspektywy klienta BSC w procesie implementacji i do oceny efektów wdrożenia UDI. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show how Balanced Scorecard can be used by innovative enterprises as a tool of implementing User-Driven Innovation concept. Usefulness of using customer perspective measures of BSC in evaluating the effects of UDI was also discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A.A., Kaplan R.S., Matsumura E.M., Young S.M.: Management Accounting 5th Edition, Pearson Prentice Hall, 2007.
 2. COM (2006) 502 final, Communication from The Commission to the Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU, Commission of The European Communities, Brussels, September 2006, http://eur-lex.europa.eu/LexUri- Serv/site/en/com/2006/com2006_0502en01.pdf (28.12.2012).
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2008- 2010.pdf (28.12.2012).
 4. Jabłoński A., Jabłoński M.: Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 5. Jaruga A., Kabalski P., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P.: Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, "Harvard Business Review" January - February 1992, 70 (1).
 7. Krawczyk M.: Finansowanie działalności innowacyjnej MSP. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 8. Rosted, J.: User-Driven Innovation. Results and Recommendations, FORA, Copenhagen 2005, www. euc2c.com/graphics/en/pdfs/mod3/userdriveninnovation.pdf (28.12.2012).
 9. Świerk J.: Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 10. Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 11. Understanding User-Driven Innovation, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2006, www.norden. org/da/publikationer/publikationer/2006-522/at_download/publicationfile (28.12.2012).
 12. Von Hippel E.: Democratizing innovation: the Evolving Phenomen of User innovation, [w:] Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: responding to the Policy Needs, OECD, Paris 2007, DOI:10.1787/9789264039667-5-en.
 13. Von Hippel, E.: The Sources of Innovation, Oxford University Press, 1988, http://web.mit.edu/evhippel/ www/sources.htm (28.12.2012).
 14. Von Hippel, E.: Lead Users: A Source of Novel Product Concepts, "Management Science" 1986, 32, nr 7, http://web.mit.edu/evhippel/www/papers/Lead%20Users%20Paper%20-1986.pdf (28.12.2012).
 15. Warzybok B., Pander W., Górzyński M.: Ekspertyza: Zwiększanie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation), CASE-Doradcy sp. z o. o., Warszawa 2008. www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/7B61C99B-557E- 4B4F-92EC-B557E197F4C7/52673/Ekspertyzauserdriveninnovation.pdf (28.12.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu