BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudejko Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza zależności pomiędzy branżą a strukturą kapitału przedsiębiorstwa na podstawie wyników finansowych polskich spółek giełdowych
Analysis of the Relationship Between Industry and Corporate Capital Structure on the Example of Polish Listed Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 701-711, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Struktura kapitału, Dźwignia finansowa, Wynik finansowy, Spółki giełdowe, Analiza zależności
Capital structure, Financial leverage, Financial performance, Stock market companies, Dependency analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy polskie przedsiębiorstwa giełdowe w podejmowaniu decyzji odnośnie swojej struktury kapitału uwzględniają analogiczne decyzje przedsiębiorstw porównywalnych, działających w tej samej branży. Istniejący dorobek empiryczny dla polskich spółek, w świetle wiedzy autora, nie obejmuje tego typu zmiennej. W szczególności wpływ tej zmiennej na strukturę kapitału nie był weryfikowany w analogiczny sposób do przedstawionego w artykule. Tezą artykułu jest, iż średni poziom dźwigni finansowania w branży jest zmienną o największym znaczeniu spośród parametrów zazwyczaj przypisywanych do wiodących koncepcji struktury finansowania, tj. koncepcji statycznej substytucji oraz koncepcji hierarchii. Badanie przeprowadzono metodą regresji wielorakiej w oparciu o wyniki finansowe polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z lat 2004-2011. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to answer the question whether Polish listed companies consider industry peers' decisions in formulating their own capital structures. Existing empirical literature for Polish companies does not contain a variable of this type. In particular, the influence of such variable on capital structure has not yet been tested in a similar way to the one presented in the paper. The thesis of the paper is that average financial leverage in the industry has the biggest meaning among parameters usually assigned to the leading concepts within the financing structure framework, i.e. the static substitution and pecking order theorems. The research was conducted using multiple regression on the financial results of Polish companies quoted on the Warsaw Stock Exchange in the years 2004-2011.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bessler W., Drobetz W., Kazemich R.: Factors affecting capital structure decisions, [w:] Baker K.H., Martin G.S.: Capital structure decisions. Theory evidence and practice, John Wiley & Sons, Hoboken 2011.
 2. Cambell K., Jerzemowska M.: Capital structure decisions made by companies in a  transitional economy: the case of Poland, "Financial management. Objectives - organization - tools", Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Szczecin 2001.
 3. Chojnacka E.: Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 4. Cornelli F., Portes R., Shaffer M.: Financial structure of firms in the CEEC, [w:] O. Bouin, F. Coricelli, F. Lemoine: Different paths to a market economy: China and European economies in transition, OECD 1998.
 5. DeAngelo H., Masulis R.W.: Optimal capital structure under corporate and personal taxation, "Journal of Financial economics" 1980, No. 8.
 6. Donaldson G.: Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the determination of corporate debt capacity, Boston: Graduate Schoool of Business Administration, Harvard University, Waszyngton 1961.
 7. Fan J.P.H., Titman S., Twite G.: An international comparison of capital structure and debt maturity choices, "Working Paper Series" październik 2011, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=423483 (4.12.2012).
 8. Franc-Dąbrowska J.: Does dividend policy follow the capital structure theory?, "Managing Global Transitions" 2009, No. 7 (4).
 9. Frąckowiak W., Gryglewicz S., Stobiecki P., Stradomski M., Szyszka A.: Polityka kształtowania struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 10. Gajdka J.: Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 11. Hamrol M., Sieczko J.: Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych, [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Prace i Materiały Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego 2006, nr 1.
 12. Hussain Q., Nivorozhkin E.: The capital structure of listed companies in Poland, "IMF Working Paper", International Monetary Fund, grudzień 1997.
 13. Jensen M.C., Meckling W.H.: Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics" 1976, No. 3 (4).
 14. Jerzemowska M.: Struktura kapitału przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 15. Kędzior M.: Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw, ujęcie rachunkowości i  finansów, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 16. Kim E.H.: A mean-variance theory of optimal capital structure and corporate debt capacity, "The Journal of Finance" 1978, No. 33 (1).
 17. Leary M.T., Roberts M.R.: Do peer firms affect corporate financial policy?, "Working Paper Series" czerwiec 2010, http://ssrn.com/abstract=1623379 (4.12.2012).
 18. Liu Y., Ning X.: Empirical research of the capital structure influencing factors of electric power listed companies, "International Journal of Marketing Studies" 2009, No. 1 (1).
 19. Mazur K.: The determinants of capital structure choice: evidence from Polish companies, "International Atlantic Economic Society" 2007, No. 13.
 20. Modigliani F., Miller M.H.: Corporate income taxes and the cost of capital: a correction, "The American economic Review" 1963, No. 53(3).
 21. Modigliani F., Miller M.H.: The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, "The American Economic Review" 1958, No. 43 (3).
 22. Myers S.C., Majluf N.S.: Corporate financing and investment decisions when firms have information the investors do not have, NBER Working Paper Series, "Working Paper", No. 1936.
 23. Myers S.C.: Capital structure, "The Journal of Finance" 1984, No. 39 (3).
 24. Nikołajczuk S.: Finansowanie przedsiębiorstw w Polsce przez emisję papierów dłużnych w  świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, [w:] W stronę teorii i praktyki finansów, red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 25. Nivorozhkin E.: Financing choices of firms in EU accession countries, "BOFIT discussion papers" 2004, No. 6.
 26. Robichek A.A., Myers S.C.: Problems in the theory of optimal capital structure, "Journal of Financial & Quantitative Analysis" 1966, No. 1 (2).
 27. Ross S.A.: The determination of financial structure: the incentive-signaling approach, "The Bell Journal of Economics" 1977, No. 8 (1).
 28. Scott J.H.: A theory of optimal capital structure, "The Bell Journal of Economics" 1976, No. 1 (1).
 29. Shyam-Sunder L., Myers S.C.: Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure, "Journal of Financial Economics" 1999, No. 51.
 30. Skowroński A.: Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich przedsiębiorstw w  świetle badań empirycznych, [w:] J. Sobiech: Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu