BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Samozaopatrzenie rolniczych gospodarstw domowych
Own -Consumption of Farm Households
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 311-320, rys., tab, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Gospodarstwa rolne, Budżet gospodarstwa domowego, Wydatki gospodarstw domowych, Konsumpcja żywności
Households, Arable farm, Budgets of households, Household expenditures, Food consumption
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem pracy jest analiza i ocena zjawiska samozaopatrzenia rolniczych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2002-2009 z uwzględnieniem specjalizacji, wielkości ekonomicznej oraz powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego. Na podstawie studiów literaturowych oraz przeprowadzonych badań sformułowano tezę iż, w okresie kryzysu gospodarczego, w rezultacie spadku dochodów z prowadzonej działalności, następuje wzrost samozaopatrzenia rolniczych gospodarstw domowych. (fragment tekstu)

The main aim of the article is to examine the changes in value of agricultural (crop and animal) products consumed by the farm households in Poland from 2002 to 2009. In the survey average farmhouse consumption and also average annual farm net income were taken into consideration. To achieve the target the literature search was carried out as well as basic statistical tools were used to present and evaluate the collected data. The key sources of information were statistical data of Polish FADN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barten A.P., Theil H., Leenders C.T.: Farmers Budgets in a Depression Period. "Econometrica" 1962, No. 30(3).
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku. GUS, Warszawa 2011.
 3. Chmielewska B.: Samozaopatrzenie w rolnictwie. Studia i Monografie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, t. 110, IERiGŻ, Warszawa 2003.
 4. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009.
 5. Gutkowska K.: Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 6. Petrykowska J., Zalewski L.: Rolnictwo polskie na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. W: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Prace Naukowe nr 36, SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Warszawa 2005.
 7. Poczta W., Hadyński J.: Wpływ integracji z Unią Europejską na możliwości realizacji parytetowego poziomu dochodów w rolnictwie i powstawanie nadwyżek modernizacyjnych (analiza modelowa). W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Red. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 8. Poczta W., Michota-Katulska E.: Zmiany poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augustyna Cieszkowskiego, Poznań 2007.
 9. Podolec B.: Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 10. Sadeghi J., Toodehroosta M., Amini A.: Determinants of Poverty in Rural Areas: Case of Savejbolagh Farmers in Iran. Working Paper nr 0112, The ERF Working Paper Series, Kair 2001.
 11. Safa M.S.: Socio-economic Factors Affecting the Income of Small-scale Agro-Forestry Farms in Hill Country Areas in Yemen: A Comparison of OLS and WLS Determinants. "Small-scale Forest Economics" 2005, No. 4(1).
 12. Strzelecka A.: Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek w Polsce w latach 2002-2007. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania nr 13, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2009.
 13. Strzelecka A.: Dywersyfikacja źródeł dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2003-2008 z uwzględnieniem specjalizacji gospodarstwa rolnego. W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy. Red. K. Jajuga. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 174, Wrocław 2011.
 14. Szymańska E.: Poziom i struktura spożycia żywności w gospodarstwach rolniczych różniących się pod względem obszaru i typu rolniczego. W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Red. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 15. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 (2005) roku. IERi GŻ-PIB, Warszawa 2005 (2006).
 16. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 (2007, 2008, 2009) roku. Część I. Wyniki standardowe. IERi GŻ-PIB, Warszawa 2008 (2009, 2010, 2011).
 17. Wyniki uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2002 (2003) roku. IERi GŻ-PIB, Warszawa 2004.
 18. Zawadzka D., Ardan R., Strzelecka A.: Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 88, Warszawa 2011.
 19. Żelazna K.: Zarządzanie zasobami wiejskich gospodarstw domowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu