BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Stopa inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2009
Investment Rate of Farms in Poland in 2004-2009
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 321-330, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Stopa inwestycji, Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych
Investment rate, Arable farm, Household income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań jest odpowiedź na pytania: W jaki sposób specjalizacja produkcji rolnej oraz wielkość ekonomiczna wpływają na działalność inwestycyjną gospodarstw rolnych? Jaką część dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego producenci rolni przeznaczają na inwestycje? Czy zjawisko dekapitalizacji majątku gospodarstw rolnych jest zależne od typu rolnego oraz osiąganych nadwyżek ekonomicznych? (fragment tekstu)

The aim of this article is the assessment of the investment activities of farms in Poland taking into consideration their specialization and economic size. Commodity farms in Poland which kept the books of agricultural account from 2004 to 2009 were examined. The paper uses empirical data from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG). Miejsce publikacji: OJ L 220 17.08.1985 p. 1.
 2. Gołębiewska B.: Inwestycje i źródła ich finansowania w gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 1, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
 3. Grzelak A.: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 4. Jajuga K.: Elementy nauki o finansach. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 5. Jóźwiak W., Kagan A.: Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 95, z. 1, 2008.
 6. Jóżwiak W: Możliwości inwestycyjne polskich gospodarstw rolnych na obszarze OSN. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2008, t. 8, z. 2b(24).
 7. Kusz D.: Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 8. Ma J., Tian G.: Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints. "Frontiers of Economics in China" 2006, Vol. 1, January.
 9. Marcysiak A., Marcysiak A.: Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych. W: Problemy rolnictwa światowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, t. 9 (XXIX), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 10. Poczta W.: Przemiany w rolnictwie. W: Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 11. Reinikka R., Svensson J.: Confronting Competition: Investment, Profit, and Risk. W: HT Uganda's Recovery: The Role of Farms, Firms, and Government THt. Red. R. Reinikka, P. Collier. The World Bank, Washington DC 2001.
 12. Stefko O.: Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskiwania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, No. 2(8).
 13. Szafraniec-Siluta E.: Struktura finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. B. Bernaś, A. Kopiński. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 158, Wrocław 2011.
 14. Szymańska E.: Struktura kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej. W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 76, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008.
 15. Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 r. z późn. zm. Dz.U. 2001, nr 3, poz. 20).
 16. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) roku. Część I. Wyniki standardowe. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu