BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berezka Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Untypical Forms of Employment in Poland as Compared with Selected European Union States
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 97-116, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Globalizacja, Formy zatrudnienia, Oczekiwania klientów
Labour market, Globalization, Employment forms, Customer expectations
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Oczekiwania klientów i globalizacja osiągnięć w wielu dziedzinach gospodarki wpływają nieustannie na doskonalenie form zarządzania zasobami pracy w Europie. Nowe rozwiązania w zakresie zatrudnienia, zależne od rodzaju wykonywanej pracy, oprócz korzyści dla pracowników i pracodawców pozwalają na kontynuację wzrostu gospodarczego i zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw. Narzędzia rynku pracy objawiające się w nowych formach kształtują politykę krajów europejskich i modyfikują model zatrudnienia, powodując dopasowanie narzędzi prawnych do systemu rynku pracy, potrzeb osób pracujących i przedsiębiorstw. Zmieniające się modele rynku wpływają na zwiększenie roli zarządzania zasobami pracowniczymi i konieczność poszukiwania nowych rozwiązań gospodarczych w sposób efektywniejszy, bezpieczniejszy i nastawiony na podwyższanie konkurencyjności. Przedstawiona charakterystyka, poziom i opis nietypowych form zatrudnienia w różnych perspektywach czasowych ma zasadniczy wpływ na określenie zależności między globalną konkurencją a potencjałem ludzkim w wymiarze publicznoprawnym. Formalnoprawne aspekty nowych form zatrudnienia moderują zmianę systemów gospodarczych w czasach gdy koniunktura nie sprzyja wzrostowi, a potrzeba stabilizacji gospodarki powoduje kreowanie nowych narzędzi zwiększających elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The expectations on the part of customers and globalization of achievements in many fields of economy exert an incessant influence on an improvement of the forms of management of labour resources in entire Europe. The existence of new solutions of employment that are dependent on the type of work performed, apart from benefits for employees and employers, allows the continuation of an economic growth and an increase of the competitiveness of enterprises. Those tools of labour market that appear in new forms exert an influence in a new fashion on the formation of the policy of European states; they modify the model of employment by adjusting legal tools to the system of labour market, the needs of working people and of enterprises. The changing models of the market have an impact on an increased role of the management of labour resources and on the necessity to seek new economic solutions in a more effective and safe manner, one oriented on an increase of the competitiveness. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk E., Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 2. Chobot A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, PWN, Warszawa 1997.
 3. Ciupa S., Zatrudnienie pracowników w formie telepracy według Kodeksu Pracy, w: "Monitor Prawa Pracy", nr 12, 2007.
 4. Jeleniewska J., Chrościelewski R., Opieka R., Korzyści i zagrożenia dla pracowników ze stosowania elastycznych form zatrudnienia na bazie doświadczeń NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej; w: Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, red. C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.
 5. Kabaj M., Modele niestandardowych form zatrudnienia, w: Z. Dziubiński, M. Kowalewski, Badania czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, Warszawa 2008.
 6. Lis K., Samozatrudnienie i inne formy minimalizacji kosztów pracy, ODDK, Gdańsk 2003.
 7. Malinowska A., Praca nr 21, dodatek do "Gazety Wyborczej", wydanie z dnia 22.05.2006.
 8. Moszyński M., Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, TNOiK, Toruń 2004.
 9. Orłowski G., Kodeks pracy z komentarzem, "Rzeczpospolita" Dodatek D, 2008, styczeń.
 10. Oschmiansky H., Oschmiansky F., Erwerbsformen im Wandel: Integration oder Ausgrenzung durch atypische Beschäftigung?, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), September 2003.
 11. Sadowski Z., Telepraca - stan obecny i warunki dalszego rozwoju, "Rynek Pracy", luty 2004, s. 94.
 12. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 13. Skowron-Mielnik B., Zagrożenia ze strony elastycznych form zatrudniania i organizowania pracy, w: D. Kotlorz, Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo AE, Katowice 2009.
 14. Skórska A., Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy szansą na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet - doświadczenie krajów UE, w: Elastyczne formy pracy.Szanse i zagrożenia, red. C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.
 15. Storrie D., Temporary agency work in the European Union - economic rationale and equal treatment, European Commission DG Employment and Social Affairs, 2004.
 16. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, DzU nr 166, poz. 1608.
 17. www.eurofound.eu.int.
 18. www.gazetaprawna.pl.
 19. www.gazetapraca.pl.
 20. www.workservice.pl.
 21. www.rodzic-pracownik.pl.
 22. www.europa.eu.int.
 23. www.rynekpracy.pl.
 24. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm.table.do?tab=tabl-.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu