BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekoinnowacje - wyzwanie dla polskiej gospodarki
Ecoinnovation : a Challenge for Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2012, nr 28, s. 173-187, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Ekologia, Fundusze unijne, Innowacje, Ekoinnowacje
Environmental protection, Ecology, EU funds, Innovations, Eco-innovation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Wieloletnie niedoinwestowanie sfery ochrony środowiska w Polsce, rosnąca presja na ograniczanie wpływu gospodarki na środowisko, wciąż zaostrzane normy i przepisy prawne w tym zakresie, konieczność spełnienia wymagań Unii Europejskiej (np. w ramach strategii Europa 2020), jak również wysokie koszty wdrażania innowacji, szczególnie dotkliwie odczuwane w dobie kryzysu gospodarczego, determinują wielkość wyzwania, jakie stanowi dla polskich przedsiębiorstw i instytucji wdrażanie ekoinnowacji. Z tego względu w artykule poruszono zagadnienie trudności wdrażania innowacji przynoszących korzyści środowisku przyrodniczemu w Polsce. Zaprezentowane zostały najważniejsze dane dotyczące ekoinnowacji oraz ochrony środowiska, jak również możliwości ich dofinansowania ze źródeł zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

Longstanding underinvestment of environmental protection in Poland, raising pressure on limiting economy impact on environment, still exacerbating legal provisions and principles, necessity of fulfilling the European Union requirements (eg. implemenJOANNA ting "Europe 2020" strategy), as well as high costs of implementing innovation, especially severe during economic crisis, constitute the scale of challenge, which make implementation of ecoinnovation for Poland, Polish enterprises and organizations. Therefore the article concerns the difficulty of implementation of innovations with environmental benefits in Poland. There have been presented basic data on ecoinnovation and environmental protection, as well as possibilities of their co-financing from foreign sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010.
 2. European Commission, Communication from the Commission. Innovation for a sustainable future - The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP), Bruksela 2011.
 3. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005.
 4. Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
 5. Ochrona środowiska - za lata 2005-2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006-2011.
 6. Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 7. Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, trzecia edycja, OECD/Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
 8. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Rada Ministrów, Warszawa 2008.
 9. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2011, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (14.03.2012 r.).
 10. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Portal Funduszy Europejskich: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, www.pois.gov.pl (14.03.2012 r.).
 11. Wsparcie z EOG i Norwegii, Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl (14.03.2012 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu