BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwarcińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Regulacyjna rola państwa na przykładzie usług wywozu odpadów komunalnych świadczonych na terenie miasta Szczecina
Regulatory Role of the Country on the Example of Municipal Waste Services Rendered in the City of Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2012, nr 4, s. 55-65, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Usługi komunalne, Odpady komunalne, Regulacje prawne
Communal services, Commercial wastes, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przejawy aktywności państwa dotyczą między innymi możliwości stosowania regulacji w zakresie funkcjonowania poszczególnych rynków. Odnosi się to także do sfery realizacji usług wywozu (odbioru) odpadów komunalnych, które związane są bezpośrednio z wykonywaniem zadań własnych gmin. Rynek odbioru odpadów komunalnych podlega znacznym regulacjom, a co za tym idzie licznym wymaganiom stanowionym przez prawo. Z jednej strony sytuacja taka ogranicza np. możliwości wejścia na ten rynek nowych usługodawców, ale z drugiej strony spełnia rolę ochronną zarówno w stosunku do klientów jak i w aspekcie dbałości o ochronę środowiska. (abstrakt oryginalny)

Manifestations of the state's concern, inter alia, the possibility of regulating the functioning of individual markets. This also applies to the sphere of export of services (receipt), municipal waste, which are directly related to the exercise of their own municipalities. Market receipt of municipal waste is subjected to considerable regulation, and thus down by the numerous demands of the law. On the one hand, this situation restricts such opportunities to enter into this market of new providers, but on the other hand fulfills a protective role against both the client and in terms of caring for the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babis H. i in., Problemy regulacji dostępności usług pocztowych o charakterze powszechnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 2. Bofinger P., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Pearson Studium, München 2003.
 3. Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1995.
 4. Grzywacz W., Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005.
 5. Grzywacz W., Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2003.
 6. Kaja J., Zarys polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994.
 7. Kwarciński T., Dostępność transportowa - podejście teoretyczne i praktyczne, w: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 8. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze, red. S. Swadźba, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 10. Uchwała nr XXX/753/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Uchwała nr XXXVII/905/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. dotycząca uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina aktualizacja na lata 2009-2011 z perspektywą do roku 2015.
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 1990 r., nr 16, poz. 95).
 13. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 1996 r., nr 132, poz. 622).
 14. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43).
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627).
 16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2001 r., nr 62, poz. 628).
 17. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, LIBER, Warszawa 1998.
 18. Zarządzenie nr 23/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu