BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulbaczewska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ przeobrażeń demograficznych na popyt turystyczny w Polsce
DemographDemand in Poland.ic Impact on Tourist Demand in Poland.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 269-280, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Demografia
Tourist demand, Demography
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeobrażenia demograficzne w Polsce, w wyniku których doszło do wielu zmian na poziomie jednostki oraz społeczeństwa, są zarówno szansą, jak i wzwaniem dla turystyki. W wielu segmentach rynku turystycznego wzrasta popyt, ale zmienia się także jego struktura. Pojawia się wiele nowych form turystyki, adekwatnych do potrzeb ludności. Zmiana w stylu życia społeczeństwa sprawia, że ludzie mają większe oczekiwania i wymagania odnośnie do bazy turystycznej oraz usług. Jednak największym wyzwaniem dla turystyki w Pol- sce jest zapewnienie odpowiedniej oferty dla osób starszych, których z roku na rok przybywa. Emeryci, którzy mają dużo wolnego czasu i będą przeznaczać większe sumy pieniędzy na wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne połączone z ciekawym spędzaniem czasu, będą motorem przyszłego rozwoju turystyki. ( tekst z oryginału).

Poland is now at the stage of transformation of the second demographic transition. As a result, lifestyle of the population is changing, the approach to the family, the popu- lation is aging, etc. This article aims to analyze how these transformations affect the size and structure of tourism demand. (abstract original).
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienie turystyki , PWSH, Warszawa 1997, s. 60
 2. W. Alejziak; Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, F.H.U. Albis; Kraków 1999, s.78.
 3. Turystyka. Zarys wykładu, red. A. Panasiuk; Fundacja US, Szczecin 2001, s.72.
 4. Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 r., GUS,Warszawa 2010, tablice: 28, 35,www.stat.gov.pl.
 5. 5I.E. Kotowska,Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990,w:Studia Demograficzne nr 4 (134), Warszawa 1998, s.6.
 6. M. Okólski,Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne, w:Teoria przejścia demograficznego, red. M. Okólski, PWE, Warszawa 1990
 7. Trwanie życia w 2010 r.,GUS,Warszawa 2011, s. 10
 8. I.E. Kotowska,Teoria drugiego...,s.3.
 9. M. Okólski,Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym za- rysie, Wyd.Naukowe,,Scholar", Warszawa 2003, s. 125-126.
 10. P. Szukalski,Ewolucja umieralności i niepełnosprawności w świetle koncepcji rektangularyzacji krzywej przeżycia,w: Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną,red. J.T. Kowaleski i IP.Szukalski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 90.
 11. Najkorzystniejszy poziom współczynnika dzietności ogólnej (średnia liczba urodzonych w danym roku dzieci przez kobietę w wieku rozrodczym)gwarantujący prostą zastępowalność pokoleń to: 2,1-2,15, co oznacza, że 100 kobiet w wieku rozrodczym urodzi 210-215 dzieci.W Polsce współczynnik dzietności spadł z poziomu 2,03 w 1989 roku do 1,4 w 2009 roku, źródło: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2010, GUS,Warszawa 2010, s. 4.
 12. I.E. Kotowska,op. cit.,Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demo- graficzne w Polsce w latach 1990, s.5-6
 13. Średni wiek kobiet (mediana) zawierających związek małżeński w 2009 roku wynosił 26lat, a na początku lat 90. XX wieku-23 lata; z kolei dla mężczyzn odpowiednio był to: 28lat oraz około 24,5, źródło: GUS,Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2010...,s. 7-8.
 14. Średni wiek urodzenia pierwszego dziecka w 2009 roku wynosił 26,3 lat (w latach 90. XX wieku-około 23 lata), źródło: GUS,Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski...s.5
 15. Z. Krasiński,Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Holding Edukacyjny-Paweł Pietrzyk Sp. z o.o., Wrocław 2001, s.13.
 16. Na podstawie: www.uup.pl.
 17. S.G. Reddy, V.K. York, L.A. Brannon,Travel for treatment: Students' perspective on medical tourism,"International Journal of Tourism Research"2010
 18. M. Okólski,Demografia. Podstawowe pojęcia... ,s. 154
 19. Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku, GUS,Warszawa 2010, www.stat.gov.pl.
 20. J. Bestry,Strategia błękitnego oceanu jako filozofia rozwoju powiatu kłodzkiego i jego uzdrowisk , w:Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju,red.T.Iwanek,Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2006, s. 31-39.
 21. Wczasy dla osób sprawnych, wyjazd za zgodą lekarza mające na celu: podniesienie sprawności fizycznej, uaktywnienie intelektualne uczestników,np. poprzez aktywność krajoznawczą, zapewnienie odprężenia psychicznego poprzez różne zajęcia kulturalno-rozrywkowe,hartowanie organizmu oraz naukę zasad samodzielnego organizowania całorocznej aktywności ruchowej, źródło:Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych,red.T. Łobożewicz,Warszawa 2000,s.252.
 22. Na podstawie:Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS,www.stat.gov.pl
 23. Podstawowe informacje o rozwoju emograficznym ...,s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu