BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygmunt Justyna (Politechnika Opolska)
Tytuł
Finansowe aspekty realizacji inwestycji infrastrukturalnych przez samorząd gminy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 298-311, Rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Infrastruktura techniczna gminy, Infrastruktura społeczna gminy, Finansowanie inwestycji w gminie
Local development, Technical infrastructure of gmina, Social infrastructure of gmina, Investment financing in district
Abstrakt
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych ma charakter wielopłaszczyznowy. Na rodzaj i zakres rozważanych inwestycji oddziałują bowiem nie tylko uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, ale także czynniki związane z prowadzoną przez gminę polityką społeczną i gospodarczą. Należy przy tym zaakcentować, że skala podejmowanych przez samorząd gminy działań inwestycyjnych z zakresie infrastruktury determinowana jest znacząco możliwościami pokrycia ich potrzeb finansowych. Problematyka finansowania realizacji inwestycji infrastrukturalnych ma relatywnie wysoki poziom kompleksowości. Obejmuje nie tylko aspekty wyboru źródeł finansowania, ale także kształtowania struktury finansowania inwestycji, optymalizacji kosztu czy szacowania stopy dyskontującej przepływy pieniężne związane z inwestycją. Zagadnienia dotyczące charakterystyki źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych są szeroko podejmowane w literaturze przedmiotu. Stosunkowo niewiele miejsca poświęca się natomiast innym aspektom finansowym odnoszącym się do inwestycji infrastrukturalnych. Dlatego w opracowaniu przeprowadzone zostały rozważania nad ich wpływem na realizację inwestycji infrastrukturalnych w samorządzie gminnym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. M. Obrębalski, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 2. Siemiński J.L.: Koncepcje rozwoju lokalnego, CUP, Warszawa 1994.
 3. Ziółkowski M., Goleń M.: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 4. Domański T.: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 5. Zygmunt A., Zygmunt J.: Istota i znaczenie działalności inwestycyjnej opolskich przedsiębiorstw w kreowaniu rozwoju regionu. W: Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, red. K. Heffiier, Instytut Śląski, Opole 2007.
 6. Sadowy M.: Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 7. Mor N., Sehrawat S.: Sources of Infrastructure Finance, Institute for Financial Management and Research - Centre for Development Finance, Working Paper Series, October 2006.
 8. Brzozowska K.: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance, CeDeWu, Warszawa 2005.
 9. Smoleń M.: Procesy zmian rozwojowych w gospodarce regionu Podkarpacia Difm Warszawa 2009.
 10. Waldziński T.: Miejsce i rola samorządów lokalnych w polskiej polityce morskiej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1999.
 11. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 12. Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 13. Gilowska Z.: System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municypium, Warszawa 1998.
 14. Kołodziejczak D.: Sytuacja finansowa gmin jako czynnik rozwoju lokalnego, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 12.
 15. Czempas J.: Zmiany intensywności inwestowania w gminach byłego województwa katowickiego w latach 1992-1998, "Finanse Komunalne" 1999, nr 6.
 16. Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J.: Zarządzanie finansami w gminach. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 17. Klingebiel D., Ruster J.: Why Infrastructure Financing Facilities Often Fall Short of Their Objectives, The World Bank, Private Sector Development Department, Private Participation in Infrastructure, June 2000.
 18. Dailami M., Leipziger D., Infrastructure Project Finance and Capital Flows: A new perspective, Economic Development Institute, http://cendoc.esan.edu.pe/paginas/ infoalerta/project/world3 .pdf (15.03.11).
 19. Rajaram A., Le T.M., Biletska N., Rumby J.: A Diagnostic Framework for Assessing Public Investment Management, The World Bank, Policy Research Working Paper 5397, August 2010.
 20. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Finanse samorządowe. Narzędzia decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 21. Malik K., Tukiendorf A.: Programowanie alokacji nakładów na projekty rozwoju regionalnego przy wykorzystaniu sztucznej sieci neuronowej. W: Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny, red. K. Malik, Instytut Śląski, Opole 2007.
 22. Ustawa z 29.08.2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 23. Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, Dz.U. nr 252, poz. 1692.
 24. Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 25. Marcinek. K.: Specyfika oraz finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych, W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 26. Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Wykorzystanie wieloletniego planu inwestycyjnego jako narzędzia wspomagającego kompleksowe planowanie i realizowanie inwestycji. W: Polska samorządność w integrującej się Europie. I Forum Samorządowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu