BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Waszczak Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Cechy klienta wewnętrznego w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa
Internal Client's Personal Qualities in the Shaping of Company Value
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 657-683, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wartość przedsiębiorstwa, Klient wewnętrzny, Wartości niematerialne
Human capital, Enterprise value, Internal customer, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W opracowaniu przeanalizowano osiem metod wyceny kapitału ludzkiego pod kątem uwzględnienia w nich różnic interindywidualnych, które mogę zniekształcać wynik jego wartościowania. Zaproponowano narzędzie do identyfikacji niekoherencji współwystępowania poszczególnych składowych konstytuujących wartość kapitału ludzkiego. Przeanalizowanono te składowe pod kątem ich ważności dla realizacji strategii oraz przez pryzmat inwestycji, dzięki którym ich wartość może być podwyższona. (abstrakt oryginalny)

The study analyses eight methods of human capital valuation in respect of interindividual discrepancies which may distort the valuation results. A tool was suggested for identifying any incoherence in the coexistence of individual components constituting human capital value. The components were analysed with reference to their relevance to strategy implementation and from the angle of investment which may pertain to the increase in their value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 2. Dąbrowski K., Co to jest zdrowie psychiczne, w: K. Dąbrowski (red.), Zdrowie psychiczne, PWN, Warszawa 1985.
 3. Dolińska-Zygmunt G., Teoretyczne podstawy refl eksji o zdrowiu, w: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Elementy psychologii zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 4. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 5. Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Heszen-Niejodek I., Wrześniewski K., Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, GPW, Gdańsk 2007.
 7. Kossowska M., Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Wydawnictwo Akade, Kraków 2001.
 8. Król H., Kapitał ludzki w organizacji, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Lipka A., Król M., Waszczak S., Satoła M., Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 10. Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difi n, Warszawa 2010.
 11. Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J., Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Difi n, Warszawa 2012.
 12. Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 13. Mackintosh N.J., Colman A.M., Zdolności a proces uczenia się, Zysk S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.
 14. Nęcka E., Inteligencja, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 2. Psychologia ogólna, GPW, Gdańsk 2007.
 15. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 16. Nęcka E., Psychologia twórczości, GPW, Gdańsk 2003.
 17. Nowosielski S., Orietacja na pracownika jako klienta wewnętrznego w organizacji, w: M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 18. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 19. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2007.
 20. Przytuła S., Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 21. Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 22. Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1975.
 23. Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2011.
 24. Sękowski A.E., Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności, w: A.E. Sękowski (red.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 25. Seligman D., O inteligencji prawie wszystko. Kontrowersje wokół ilorazu inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 26. Scholz Ch., Bechtel R., Zehn Nutzen der Saarbrücker Formel, "Personalwirtschaft" 2005, Nr. 11, s. 32.
 27. Świtała M., Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011, s. 76.
 28. Wojciszke B., Postawy i ich zmiana, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, GPW, Gdańsk 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu