BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa - : wyniki badań
Influence of Cooperation and Collaboration on the Chosen Areas of the Company - the Result of Empirical Researches
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 683-706, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Współdziałanie przedsiębiorstw
Cooperation, Industrial enterprises, Cooperation of enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Współpraca między przedsiębiorstwami ma bardzo duży wpływ na ich funkcjonowanie. Pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów i zdolności produkcyjnych, udoskonalić jakość, skrócić cykle produkcyjne oraz poprawić rentowność i zyskowność. Można zatem podkreślić, że współpraca i współdziałanie pozytywnie wpływają na wiele obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprawiają jego pozycję konkurencyjną i umożliwiają budowę odpowiedniej strategii pozwalającej osiągać cele, które trudno byłoby osiągnąć, działając autonomicznie. Istotne zatem staje się badanie dotyczące wpływu współpracy i współdziałania na określone obszary działania przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest ukazanie wyników badań ankietowych dotyczących powyższej kwestii. (abstrakt oryginalny)

Cooperation between companies has a very big influence on their activity. Thanks to them firms can optimize the resource usage and production capacity, improve the quality, shorten the production cycles as well as improve the profitability. Thus, it should be underlined that the cooperation and collaboration have a positive infl uence on many areas of the company's functionality. They improve its competitive position and allow creation of the adequate strategy enabling achievement of targets which would be difficult to achieve in autonomic activity. That's why the research concerning cooperation and collaboration impact on the chosen areas of company activity, is essential. The paper presents the empirical results with the reference to this issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bengtsson M., Kock S., "Coopetition" in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management" 2000, Vol. 14, No. 29.
 2. Bembenek B., Wokół koncepcji współdziałania, w: M. Górzyński (red.), System wspierania gron przedsiębiorczości - publikacja podsumowująca, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 3. Borkowska B., Klimczak B., Współdziałanie przedsiębiorstw w świetle mikroekonomicznej teorii fi rmy, w: Współdziałanie strategiczne w gospodarce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 786, Wrocław 1998.
 4. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 5. Czarniawski H., Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin 2002.
 6. Deepen J.M., Goldsby T.J., Knemeyer A.M., Wallenburg S.M., Beyond expectation: an examination of logistics outsourcing goal achievement and goal exceedance, "Journal of Business Logistics" 2008, Vol. 29, No. 2.
 7. Dudzik M., Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów?, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 1.
 8. Fiedler T., Deegan C., Motivations for environmental collaboration within the building and construction industry, "Managerial Auditing Journal" 2007, Vol. 22, No. 4.
 9. Gołębiewski T. (red.), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa 2003.
 10. Jagoda H., Formy współdziałania małych przedsiębiorstw, w: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg 2006.
 11. Jagoda H., Lichtarski J., Kilka uwag o stanie i tendencjach w zakresie współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,Wrocław 2002.
 12. Janasz W. (red.), Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difi n, Warszawa 2006.
 13. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 14. Karolczak-Biernacka B., Współzawodnictwo, współpraca, wynik, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1991.
 15. Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2008.
 16. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 17. Lichtarski J., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
 18. Lipka A., Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników, Difi n, Warszawa 2004.
 19. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 20. Pańkowska M., Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
 21. Pasieczny L., Aranowski A. (red.), Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981,.
 22. Safi n K., Zarządzanie małą fi rmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 23. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 24. Sosnowska A., Współdziałanie jednostek gospodarczych w przemyśle, Monografi e i  Opracowania nr 183, Spis, Warszawa 1987.
 25. Strzyżewska M., Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Problemy Zarządzania - Przedsiębiorczość" 2008, nr 2.
 26. Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 27. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 28. Zgółkowska H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 17, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1998.
 29. Zgółkowska H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 46, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu