BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza relacji napływu inwestycji zagranicznych i tempa przemian własnościowych
An Analysis of the Relationship Between the Inflow of Foreign Investment and the Speed of Ownership Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 165-173, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny
Ownership transformations, Foreign investment, Foreign capital
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Podsumowując, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski niemal idealnie odzwierciedlał tendencje światowe. Można przyjąć, że jest to prawie jedyny taki przypadek w gronie krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Duże przyspieszenie nastąpiło (z małymi wyjątkami) wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, niezależnie od tego, że Unia rozszerzyła się o liczną grupę państw, które zawsze skutecznie konkurowały z Polską o inwestycje zagraniczne. Badania wykazały, że w konkurencji tej Polska bardzo dobrze sobie radzi. Duże zainteresowanie kapitału zagranicznego Polską, w w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowej, wynika głównie z dobrego położenia geograficznego i stosunkowo dużego rynku, a także stosunkowo jeszcze dużej oferty prywatyzacyjnej w takich branżach strategicznych, jak np. telekomunikacja czy energetyka. Nie ma też istotnego związku pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a tempem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych metodą pośrednią. (abstrakt oryginalny)

The inflow of foreign direct investment into Poland almost ideally reflected world trends. It can be assumed that this is almost the only such case among the countries of Eastern and Central Europe.There was a considerable acceleration (with a few exceptions) after Poland's accession to the European Union, regardless of the fact that the EU was joined by a large group of countries which had always been vying effectively with Poland for foreign investment. Research shows that Poland is doing very well in this competition. Foreign capital's great interest in Poland compared with other Central European countries results mainly from its good geographical situation, relatively large market, and still relatively rich privatisation offer in such strategic industries as telecommunications or energy. There is no significant relationship between the inflow of foreign direct investment and the speed of state-owned company privatisation by means of an indirect method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budnikowski A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
  2. Dunning J.: Multinational Enterprises in the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham 1993.
  3. Janasz W.: Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa. 2009.
  4. Nowara W.: Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dochód narodowy kraju goszczącego, [w:] Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, red. T. Rynarzewski, Zeszyty Naukowe nr 39, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  5. Patora R., Piasecki R.: Polityka konkurencji w krajach wschodzących rynków, Studia i  Monografie nr 3, Łódź 2001.
  6. Polska 2010. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
  7. Weresa M.A.: Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego. Doświadczenia Polski, 2010, strony internetowe.
  8. Wojnicka E.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 1976-1996, IbnGR 4, Gdańsk 1997.
  9. Wojtyna A.: Makroekonomiczne aspekty prywatyzacji, [w:] Przekształcenia własnościowe w  Polsce (1990 - 1997), red. A. Noga, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu