BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewnik-Filipkowska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Znaczenie i odmienność partnerstwa w inwestycjach rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych inwestycji w Gdańsku i Sopocie
Importance and Dissimilarity of Partnership in Revitalization Investment on the Example of Chosen Projects in Gdansk and Sopot
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 205-217, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Rewitalizacja urbanistyczna, Inwestycje publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Urban revitalization, Public investment
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Partnerstwo jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania miastem, obejmującym inwestycje rewitalizacyjne. Pozostałe instrumenty to: organizacja, planowanie, finansowanie, informacja. Znaczenie i charakter szczegółowy poszczególnych narzędzi jest zróżnicowany w zależności od rozwiązywanego problemu. Choć finansowanie ma zasadnicze znaczenie, bowiem warunkuje rozpoczęcie realizacji inwestycji, to w określonych okolicznościach możliwe jest podjęcie działań bez angażowania znacznych środków finansowych, konieczności opracowania dokładnego planu i dostępu do szczegółowych informacji. Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu można uniknąć problemów planistycznych, organizacyjnych, finansowych i informacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i odmienności partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji rewitalizacyjnych na przykładzie Gdańska i Sopotu. Teza pracy stanowi, iż partnerstwo rozumiane szeroko: przez pryzmat współpracy na płaszczyźnie organizacji, planowania, finansowania i informacji, stanowi warunek powodzenia rewitalizacji. (abstrakt oryginalny)

Partnership is one of instruments used in the process of city management, including revitalization investments. The remaining instruments are: organization, planning, financing, information. The meaning and detailed character of individual instruments is different in various problem situation. Though financing is fundamental, as it is not possible to start investment realization without the financial closure, in definite circumstances, it is possible to proceed without involving considerable financial funds, exact plans and detailed information. Due to partnership it is possible to avoid planning, organizational, financial and information problems. The purpose of this article is to present importance and dissimilarity of partnership in revitalization investment on the example of chosen projects in Gdansk and Sopot. The thesis of the work states that partnership, understood as common cooperation in planning, financing and information, is a condition to succeed in revitalization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce (sfera planowania i zagospodarowania przestrzennego), Raport Krajowego Sekretariatu "Habitat, Warszawa 2003.
 2. Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
 3. Belniak S.: Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2009.
 4. Billert A.: Centrum staromiejskie w Żarach; problemy, metody i strategie rewitalizacji, Słubice 2004.
 5. Brzozowska K.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa 2006.
 6. Czyżewska A.: Rewitalizacja - zintegrowana odnowa miast i jej wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej; Doświadczenia międzynarodowe i miast polskich. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Konferencja "Rewitalizacja jako instrument rozwoju miast - problematyka legislacji i źródeł finansowania", Sopot 2008.
 7. Dziworska K.: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wyd. UG, Gdańsk 2000.
 8. Górczyńska A.: Inwestycje w koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Inwestycje - wybrane zagadnienia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, Wyd. Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2010.
 9. Hałat P.: Instrumenty partycypacji społecznej w lokalnych programach rewitalizacji miast w Polsce, [w:] O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, red. K. Skalski, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 10. Inwestycje i nieruchomości, elementy teorii i praktyki, red. M. Rymarzak, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2009.
 11. Karnowski J.: PPP - Partnerstwo publiczno-prywatne. Piękne perspektywy czy pułapka, http://www. sopot.pl/ z 13.02.2011.
 12. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, Lipsk 2007.
 13. Kownacka-Nowaczek K.: Koalicja na rzecz rewitalizacji społecznej Letnicy, Referat Rewitalizacji, Urząd Miejski w Gdańsku, Herold, nr 167, Gdańsk 2009.
 14. Letnica - będzie rewitalizacja, Referat Rewitalizacji, Urząd Miejski w Gdańsku, Herold, nr 157.
 15. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sopotu na lata 2006-2013, Sopot 2005.
 16. Mliczyńska-Hajda D.: Rewitalizacja w Polsce. Aktualny stan i perspektywy, Konferencja "Miasto 2009 - zarządzanie miastem", Katowice 2009.
 17. Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa 1999.
 18. Podręcznik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego finansowanego ze środków funduszy strukturalnych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 19. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 2003.
 20. Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku - lokalny program rewitalizacji, Załącznik do Uchwały nr XLVII/1308/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.03.2010 r.
 21. Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku - lokalny program rewitalizacji, Załącznik do Uchwały nr XXIII/689/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.04.2004 r.
 22. Rewitalizacja Letnicy - pierwsze prace, Referat Rewitalizacji, Urząd Miejski w Gdańsku, Herold, nr 159, Gdańsk 2008.
 23. Rewitalizacja społeczna Letnicy, Referat Rewitalizacji, Urząd Miejski w Gdańsku, Herold, nr 162- 163, Gdańsk 2009.
 24. Sulikowski G.: Projekty rewitalizacji na przykładzie Gdańska; Przykłady projektów planowanych do realizacji w latach 2007-2013; Aspekty prawne i finansowe, Referat Rewitalizacji, UM Gdańsk, Konferencja "Rewitalizacja jako instrument rozwoju miast - problematyka legislacji i źródeł finansowania", Sopot 2008.
 25. Sumień T., Topoczewska T., Ufnalewska K.: Problemy odnowy zagospodarowania miast i stref podmiejskich na przykładzie Łódzkiego Zespołu Miejskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992.
 26. Wojewnik-Filipkowska A.: Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 27. Wojewnik-Filipkowska A., Górczyńska A.: Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rewitalizacji dzielnicy Gdańska Letnica, "Problemy Rozwoju Miast" 3/2010, Kraków 2010.
 28. Wytyczne dotyczące przygotowywania projektów w ramach poddziałania 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013, załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPOWP 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2011.
 29. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny, Polityka Regionalna, Bruksela 2003.
 30. Ziobrowski Z.: Miejsce rewitalizacji w polityce miejskiej państwa, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Konferencja "Rewitalizacja jako instrument rozwoju miast - problematyka legislacji i źródeł finansowania", Sopot 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu