BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zasadność przewidywanych zmian w krajowych uregulowaniach odnośnie do zakresu i dostępności pocztowych usług powszechnych
The Legitimacy of Expected Changes in National Regulations Related to the Range and Availability of a Universal Postal Service
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 543-552, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Usługi pocztowe, Rynek usług pocztowych
Postal services, Postal services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działalność usługowa poczty publicznej od początku przyczyniała się do wzmacniania społecznej spójności, między innymi przez nieprzerwaną obecność na obszarach wiejskich i zaniedbanych gospodarczo obszarach miejskich. Liberalizacja rynku pocztowego, której efektem będzie szersze niż dotychczas przyjęcie przez operatora wyznaczonego zasad działania zgodnych z logiką biznesu, ukierunkowuje jego działalność na optymalizację wyników finansowych, co prowadzi pośrednio do zaniechania bądź ograniczenia obsługi na obszarach nierentownych. Utrzymanie sieci pocztowej jest kosztowne, w związku z czym zdecydowana większość wiejskich urzędów pocztowych i kilka procent placówek miejskich przynosi dochód, który nie kompensuje wydatków niezbędnych dla utrzymania tych jednostek. W celu utrzymania swojej sieci Poczta Polska stosuje więc politykę częściowego finansowania placówek deficytowych z wpływów uzyskiwanych przez rentowne placówki miejskie. Pomimo takich działań liczba urzędów pocztowych na obszarach wiejskich została zredukowana w okresie ostatnich dziesięciu lat o około 25 proc. Ze względu na to, że utrzymywanie nierentownych placówek w tradycyjnej formie nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, Poczta Polska założyła prze-kształcenie 40 proc. urzędów pocztowych w agencje pocztowe, będące formą ograniczonego asortymentowo pośrednictwa w zakresie dystrybucji usług pocztowych, realizowaną zazwyczaj jako działalność dodatkowa podmiotów handlowych. Ważnym kierunkiem oddziaływań państwa powinno więc stać się poszukiwanie form wsparcia dla sieci pocztowej. Należy wskazać, że obok różnych form zasilania finansowego usługodawców świadczących powszechne usługi pocztowe zaangażowanie państwa może również przybrać formę dofinansowania odbiorcy końcowego.

This article is an attempt to evaluate the currently proposed changes in Polish post law in the context of adjustments to the requirements of the new EU Postal Directive. Considerations have been concentrated on the problems of non-discriminatory access to an satisfactory range and accessibility of universal postal service. In the text were sig-naled also several additional opportunities to improve the evaluated proposals for changes to postal law.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 97/67 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług. (Dz. Urz. WE L 15 z 21.01.1998 z późn. zm).
 2. Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2008).
 3. Kenny Ch., Questioning the Monopoly-Supported Postal USO in Developing Countries, w: The Postal Sector in Developing and Transition Countries, Contributions to a Reform Agenda The World Bank Group, Global Information and Communication Technologies Department, Policy Division, Washington 2004.
 4. Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, Światowy Związek Pocztowy, Berno 2008.
 5. Raporty Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce (2005-2010), opublikowane na portalu: www.uke.gov.pl.
 6. Study on Appropriate Methodologies to Better Measure Consumer Preferences for Postal Services. Final Report, RAND Europe, Cambridge 2011.
 7. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2008 C 115).
 8. Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczej, red. K. Bobińska, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 9. Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, Ministerstwo Infrastruktury, Projekt z dnia 30 lipca 2010 r. (wersja II bez budżetu).
 10. http://sektorpocztowy.blogspot.com.
 11. www.poczta-polska.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu