BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola komunikacji w rozwoju koncepcji partnerstwa w regionach
The Role of Communication in Partnership Development in Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 489-502, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Współpraca, Region, Samorząd terytorialny
Communication, Cooperation, Region, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Partnerstwo w regionach powinno polegać m.in. na wspólnym dzieleniu się wiedzą, swobodnej komunikacji, rozwiązywaniu problemów w sposób zespołowy. Aby było skuteczne, musi wynikać z dobrej woli kaŜdego z partnerów. Takie partnerstwo przyczynia się do szybszego i efektywniejszego rozwoju danego regionu. Niezbędna jest jednak prawidłowa, oparta na jasnych zasadach komunikacja, czyli zarządzanie dialogiem jednostek samorządowych z otoczeniem rynkowym. Bez dialogu nie jest moŜliwe budowanie partnerstwa w regionie.(oryginalny abstrakt)

Partnership in regions should be based on sharing the knowledge, open communication and team problem solving. To achieve effective communication a good will of partners is needed.Such partnership contributes to faster and more effective region development. Nevertheless, the correct and open communication that is the managing of a dialogue between the local government and market environment is necessary. Without the dialogue it is impossible to build the regional/local partnership.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J.F. Engel, M.R. Warshaw, T.C. Kinnear, Promotion Strategy, Irwin, Chicago 1998
 2. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 10-11.
 3. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK, Gdańsk 2001, s. 20.
 4. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 152-155.
 5. S. Lermer, Miłość i strach. Siedem zasad udanego partnerstwa, GWP, Gdańsk 1995, s. 45.
 6. E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 168.
 7. Partnership in the 2000-2006 programming period - Analysis of the Implemention of the Partnerski Principle, European Commission, November 2005, http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/partnership_report2005.pdf.
 8. P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz, Atrakcyjność inwestycyjna miast powiatowych, "Rzeczpospolita"z 11 lutego 1999 roku
 9. K. Witkowski, Marketing w budowaniu wartości regionu, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 1-2, s. 34.
 10. A. Sulejewicz, Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Monografie i Opracowania nr 427, SGH, Warszawa 1997, s. 72.
 11. A. Pluta-Zaremba, Wpływ handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich między podmiotami gospodarczymi, w: Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach (w warunkach wejścia do UE), red. A. Sosnowska, SGH, Warszawa 2004, s. 97.
 12. J.T. Mentzer, S. Min, Z.G. Zacharia, The nature of interfirm partnering in supply chain management, "Journal of Retailing" 2000, Vol. 76, No. 4, s. 550.
 13. I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 322.
 14. A. Modrzejewska, W poszukiwaniu prawdziwego partnerstwa w relacjach z klientami, www.achieveglobal.com.pl/vademecum/doswiadczenia/sell/selljesien2000.php.
 15. C. Black, A. Akintoye, E. Fitzgerald, An analysis of success factors and benefits of partnering in construction, "International Journal of Project Management" 2000, No. 18, s. 423
 16. M. Czeszejko-Sochacka, E. Grzędzińska, Zasada partnerstwa w procesie wdraŜania funduszy strukturalnych w Polsce, w: Partnerstwo w regionie, red. J. Karwowski, PTE, Szczecin 2004, s. 274.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu