BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński), Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem sprzeniewierzenia pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach
Insurance in Risk Management of Misappropriaton of Workers in Micro and Small Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 295-303, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Zarządzanie, Ryzyko, Mikroprzedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo
Insurances, Management, Risk, Micro-enterprise, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowadzenie skutecznej polityki personalnej w mikro i małych przedsiębiorstwach jest zadaniem dość trudnym, zwłaszcza w początkowym okresie działalności firmy, kiedy właściciele często rezygnują z zatrudniana nowych pracowników. Wynika to przede wszystkim z obawy przed odpowiedzialnością (za dostarczenie środków do życia pracownikowi i jego rodzinie) oraz kłopotami, jakie mogą się pojawić w wyniku relacji międzyludzkich z podwładnymi. Rozwój przedsiębiorstwa oraz pozyskiwanie nowych zleceń wiążą się jednak z koniecznością rekrutacji pracowników. Dla właściciela małego przedsiębiorstwa wprowadzenie nowo za-trudnionej osoby skutkuje pojawieniem się ryzyka personalnego. Ryzyko to wiąże się z niemożnością stwierdzenia, czy w określonym przypadku działania skierowane na odpowiednie ukształtowanie zasobów ludzkich przyniosą rezultaty zgodne z realizowaną strategią personalną firmy. W mikro i małych przedsiębiorstwach istotnym elementem ryzyka personalnego jest ryzyko sprzeniewierzenia, kształtowane przez określone faktory wynikające ze specyfiki działalności i prowadzenia małej firmy. Nadużycia i defraudacje popełniane przez pracowników na szkodę pracodawcy (właściciela małego przedsiębiorstwa) przekładają się na zmianę organizacji pracy, a także naruszają równowagę finansową, co może w konsekwencji doprowadzić do niewypłacalności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest próba wskazania na możliwości wykorzystania instrumentów ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem sprzeniewierzenia pracowników.(abstrakt oryginalny)

The authors attempted to identify the possible use of insurance instruments in risk management of misappropriation of workers. For this purpose, identified the factors of fraud risk in micro and small sized enterprises. In the next part of the article, mechanism of fidelity insurance was presented. The scope of insurance coverage are discussed on the review and analysis of product from the Polish insurance market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 226.
  2. A. Lipka, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002, s. 24-25.
  3. B. Kaczmarek, Specyfika zarządzania w małych przedsiębiorstwach, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 492. Ekonomiczne Problemy Usług nr 16, Szczecin 2008, s. 292.
  4. W. Rusek, Kryzys gospodarczy a patologie w systemie motywowania pracowników, "Nauka i Gospodarka" 2010, nr 4, s. 54.
  5. D.R. Cressey, Other People's Money, Patterson Smith, New Jersey 1973, s. 30.
  6. Początków ubezpieczenia od sprzeniewierzenia upatruje się we wczesnym latach XVIII w. W roku 1720 jedna z londyńskich instytucji zaczęła oferować poręczenie ubezpieczeniowe następującej treści: "dla pań i panów, jeśli poniosą stratę w przypadku dokonania kradzieży przez któregokolwiek z pracowników". W XIX w. ubezpieczenie to pojawiło się w Stanach Zjednoczonych pod nazwą surety insurance (poręczenie ubezpieczeniowe) i skierowane było do urzędników państwowych. Urzędnicy publiczni zostali zobowiązani do składania zabezpieczenia, które deponowano w zakładzie ubezpieczeń. Każdy z pracowników indywidualnie poręczał swoją wierność, wpłacając kaucję. Dotyczyło to głównie osób, których praca była związana z pieniędzmi, prowadzeniem rachunków lub obrotem papierami wartościowymi. W tym samym czasie, po sukcesie poręczeń ubezpieczeniowych w USA, taką formę ubezpieczenia od sprzeniewierzenia wprowadzono w Niemczech, w 1894 r. - Allianz, a w 1899 - Kölnische-Unfall-Versicherung-AG. W dalszej kolejności ofertę o te produkty ubezpieczeniowe poszerzyły Stuttgarter Mit und Rück-versicherungs AG (1909) i Hermes Kreditversicherungsbank AG (1917). The history of fidelity guarantee, Insurance Institute of London, London 1964, s. 2; Infidelity Insurance, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München 2001, s. 6; R. Koch, Vertrauensschadenversicherung, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2006, s. 23.
  7. Deklaracja wstępna Ubezpieczenia Ryzyka Sprzeniewierzenia, TU Euler Hermes SA, Warszawa 2010.
  8. A. Gawrońska-Malec, Nadużycia - niewidzialny wróg przedsiębiorstw, w: Przestępczość ubezpieczeniowa, Szczecin Expo, Szczecin 2009, s. 95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu