BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Badania naukowe i edukacja w rozwoju kapitału intelektualnego jednostek samorządu terytorialnego
Research and Education in the Development of Intellectual Capital of Local Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 83-95, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Badania naukowe, Edukacja, Kapitał intelektualny, Samorząd terytorialny
Scientific research, Education, Intellectual capital, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ewentualne uruchomienie nowych biegunów wzrostu JST zależy od zinte-growanej aktywności wszystkich instytucji i ośrodków współodpowiedzialnych za rozwój lokalny i regionalny: władz samorządowych i rządowych, przedsię-biorców i menedżerów, instytucji bankowo-finansowych, instytucji naukowych i edukacyjnych, organizacji pozarządowych, mass mediów oraz samych miesz-kańców poszczególnych JST. Warto pamiętać, że wkładem uczelni do rozwoju kapitału intelektualnego są studia podyplomowe, MBA i doktoranckie. Nie spo-sób też pominąć udziału naukowców w tworzeniu oraz aktualizacji strategii i programów rozwoju regionów i subregionów. (tekst z oryginału)

Currently, under development of the economy and society based on knowledge the scientific research and education, and intellectual capital are considered the key factors of socio-economic development. The aim of the study is an indication of the importance of research and education in the development of intellectual capital with consideration of the local government units (LGUs). The paper presents the development of intellectual capital as a challenge to LGUs. The role of research and education in the development of LGUs is discussed. In addi-tion, two examples of research serving the development of LGUs in zachodniopomor-skie voivodeship: Update on Development Strategy of Szczecin and Foresight on the Regional Labour Market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina, WYG International, Szczecin, maj 2011.
  2. Flejterski S., Nauka i edukacja jako czynnik konkurencyjności regionów i subregionów, Ekonomiczne Problemy Usług 2011 (w druku).
  3. Foresight obszaru tematycznego rynek pracy województwa zachodniopomorskiego, raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, październik 2010.
  4. Jaźwiński I., Relacje między kapitałami ludzkim i społecznym - zarys problematyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 113, Wrocław 2010.
  5. Klinger K., Naukowcy nie chcą współpracować z biznesem, "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 80.
  6. Koch J., Rola nauki w rozwoju gospodarczym, http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat123.
  7. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
  8. Raport o kapitale intelektualnym Polski, SGH, Warszawa 2008. Strategia Rozwoju Szczecina 2025, WYG International, Szczecin, maj 2011.
  9. Strategia Rozwoju Szczecina 2025, WYG International, Szczecin, maj 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu