BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janasz Władysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty kształtowania innowacyjności organizacji
Determinants of Organization Innovative Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 741-753, bibliogr. 20 poz
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Przewaga konkurencyjna, Innowacyjność przedsiębiorstw, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Kulturowe uwarunkowania
Innovation potential, Competitive advantage, Enterprise innovation, Globalization of enterprise activity, Cultural determinants
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozpatrując procesowo problematykę innowacji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji, trzeba powiedzieć, że wykorzystuje ona wszystkie płaszczyzny zarządzania, tj. zarządzania technicznego (koordynacja informacji, technologii, kapitału ludzkiego i zasobów finansowych), zarządzania podsystemem społecznym (zarządzanie polityczne, statusem, władzą, kadrami, nagrodami) i zarządzania kul-turą (tworzenie, utrzymywanie zbioru wspólnie podzielanych wartości, poglądów, założeń), które wpływają na zachowanie pracowników danej organizacji. Jednocześnie podkreśla się twierdzenie, że strona społeczna organizacji jest równie ważna jak strona techniczno-ekonomiczna. Potencjał innowacyjny podmiotu kształtowany jest w kontekście struktury i kultury organizacyjnej, kluczowych kompetencji, istniejącej przewagi konkurencyjnej (lub jej braku), jak również identyfikacji podstawowych czynników zmian (antycypacja) otoczenia międzynarodowego, krajowego i lokalnego. Wspomniane czynniki mogą wyznaczać obecną i przyszłą pozycję konkurencyjną organizacji. Działania weryfikacyjne, konkurencyjne, dostosowawcze i antycypacyjne stają się coraz trudniejsze, co niekiedy w literaturze określa się mianem nowego obrazu konkurencyjnego. Z dotychczasowych badań wynika, że innowacyjność polskich przedsiębiorstw, oceniana na podstawie wykorzystywanych wskaźników do pomiaru tego rodzaju działalności, odbiega in minus od poziomu notowanego w większości krajów UE. Wspieranie innowacyjności wymaga wielu działań w różnych obszarach, ponieważ źródeł innowacyjności jest wiele i istotną rolę w procesie innowacyjnym spełniają uwarunkowania kulturowe i społeczne. Obecnie innowacyjność i konkurencyjność państw wspierana jest w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego (2007-2013), który stanowi największy mechanizm finansowania i kształtowania badań na poziomie europejskim.

The innovativeness of organization is to large extent determined by structure, social norms and organisational culture. Needs and expectations held by potential customers as well as the extent to which they are satisfied by competitors are always the plane of reference for the behaviour and actions taken by organisations. Organisation should define what is expected from it, by whom and when. This is not an easy task as final decisions are the resultant of diverse actions, needs and demands that are often contradictory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendyk E., Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności, w: Innowacyjność 2010. Raport przygotowany pod kierunkiem A. Wilmańskiej, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 2. Chesbrough H.W., Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston, Mass., 2003.
 3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela.
 4. Gallo C., Jobs S., Sekrety innowacji. Zupełnie inaczej - reguły przełomowego sukcesu, Wyd. Znak litera nova, Kraków 2011.
 5. Go Global! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki, Warszawa 2011.
 6. Grego-Planer D., Popławski W., Zastempowski M., Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011. 7. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter 86197, 03.12.2011.
 7. Innowacyjność 2010. Raport przygotowany pod kierunkiem A. Wilmańskiej, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 8. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 9. Kleiber M., Słowo wstępne, w: Go Global! Raport o innowacyjności polskiej go-spodarki, Warszawa 2011.
 10. Kreatywność i innowacje według Johna Adaira, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009, s. 44.
 11. Kukian J., Innowacje ponad granicami - Nordic Innovation, http://www.pi.gov.pl/ parp/chapter 861197, 09.11.2011.
 12. Mączyńska E., Wstęp, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, Warszawa 2008.
 13. Olędrowicz M., Krupowicz R., Europa 2020: Komisja Europejska przedstawia nową strategię gospodarczą dla Europy, Portal Innowacji, 06.08.2010, http://pi.gov.pl//aktualnosci.
 14. Open Source - zastosowanie otwartego podejścia w procesach innowacyjnych, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter 86197, 09.11.2011.
 15. Raport Meeting the Challenge of Europe 2020: Transformative Powers of Service Innovation, http://www.europe.innova.eu/web/guest/innovation in service/expert-panel/publications, 01.05.2011.
 16. Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2011.
 17. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, offshoring-globalne nierównowagi - polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2007.
 18. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
 19. Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu