BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżycki Rafał (Uniwersytet Szczeciński), Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ewolucja struktury podmiotowej rynku w Polsce
Evolution of the Entity Structure of the Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 311-320, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Analiza danych, Rynek
Data analysis, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest statystyczna analiza zmian liczby przedsiębiorstw ogółem w Polsce w latach 1995-2009 oraz opis zaobserwowanych zmian w strukturze podmiotowej rynku. Przy zastosowaniu odpowiednich metod ilościowych podjęto próbę oceny stopnia ewolucji procentowego udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność według poszczególnych sekcji PKD w ogólnej liczbie podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON. Dodatkowo zaproponowano model prognostyczny celem otrzymania krótkoterminowej prognozy liczby firm ogółem w Polsce - na koniec 2011 roku.(abstrakt oryginalny)

The aims of the paper are both a statistical analysis of changes in a total number of enterprises in Poland in years 1995-2009 and a description of the observed changes in the structure of the entities in the market. By means of the appropriate quantitative methods there has been made an attempt to assess the degree of evolution of the percentage of companies from different sections of PKD in the total number of economic entities registered in the REGON system. An attempt has been made also to build an adequate prognostic model to obtain the short-term forecasts of the total number of companies in Poland - at the end of 2011.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bardzo ciekawe zestawienie takich miar zaproponował K. Kukuła. Autor podzielił je na dwie grupy: miary stosunkowo rzadko stosowane w praktyce ze względu na swoje dość specyficzne własności (m.in. współczynnik dywergencji Clarka, metryka "Canberra", współczynnik Braya-Curtisa, miara odległości Jeffreys'a i Matusita) oraz miary najczęściej spotykane zarówno w opracowaniach teoretycznych, jak i empirycznych. Zdaniem K. Kukuły, te ostatnie wykazują "relatywnie większą zbieŜność w ocenie stopnia dywersyfikacji badanej struktury" w porównaniu z miarami z pierwszej grupy, chociaŜ mimo to "wskazanie miary zgodności struktur o jednoznacznie najlepszych własnościach stanowi niezwykle trudne zadanie". Za: K. Kukuła, Przegląd wybranych miar zgodności struktur, "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 4, s. 386-393.
  2. K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 39.
  3. Zwanej inaczej metropolitalną, taksówkową, city-block lub Manhattan. Zob. W. Ostasiewicz, Statystyczne metody analizy danych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998, s. 41.
  4. K. Kukuła, Propozycja w zakresie pewnych miar dynamiki struktury, "Przegląd Statystyczny" 1975, nr 3, s. 453-462.
  5. K. Kukuła, Elementy statystyki..., s. 40.
  6. Szerzej np. R. CzyŜycki, R. Klóska, Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach, Economicus, Szczecin 2011, s. 85-100.
  7. Więcej informacji na temat metod indeksowych i ich zastosowań m.in. R. Klóska, R. CzyŜycki, Wybrane zagadnienia ze statystyki, Economicus, Szczecin 2008, s. 56-67.
  8. Wszystkie dane statystyczne wykorzystywane na potrzeby tego artykułu pochodzą z Banku Danych Regionalnych oraz Banku Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl).
  9. Szerzej m.in. Wybrane zagadnienia z prognozowania, red. R. Klóska, Economicus, Szczecin 2007, s. 9-20.
  10. Zdaniem K. Kukuły: "makrostruktury przejawiają na ogół duŜy stopień inercji i stosunkowo rzadko w tak krótkim okresie wykazują tak znaczne zmiany". Zob. K. Kukuła, Elementy statystyki..., s. 42- 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu