BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola współczesnego konsumenta w kształtowaniu pozycji rynkowej polskich gospodarstw ekologicznych
The Role of the Modern Consumer in Shaping the Market Position of Polish Ecologicalfarms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 109-122, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Konsument, Komunikowanie w internecie
Consumer, Communication on the Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie stopnia ważności decyzji i odczuć konsumenta dóbr ekologicznych na egzystowanie gospodarstw ekologicznych na polskiej wsi. W tym celu przedstawiono główne cechy współczesnego konsumenta dóbr ekologicznych, opisano jego potrzeby i oczekiwania. W dalszej części pracy podjęto próbę powiązania zachowań konsumentów z pozycją rynkową wybranych gospodarstw ekologicznych.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to measure and determine the level of importance of the decision and feelings of consumer in relation to existence of ecological farms in the Polish countryside. For this aim the author presents the main features of the modern consumers of organic goods, and describes their needs and expectations. In the following part of the paper there is an attempt to link the behavior of consumers with the market position of the selected organic farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S.Marciniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 156.
  2. L. Witek, Rola marketingu w rozwoju rynku Ŝywności ekologicznej na przykładzie południowo- -wschodniej Polski, Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej ,,Zarządzanie i Marketing'' z. 10, nr 244. Rzeszów 2007, s. 145.
  3. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 15.
  4. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 28-29.
  5. I. Cichocka, T. Grabiński, Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta Ŝywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów śywności ,,śywność. Nauka. Technologia. Jakość'' nr 5, Warszawa 2010, s. 112.
  6. W literaturze przedmiotu moŜna spotkać podział na: a) konsumentów prezentujących zdrowy rozsądek, czyli takich, którzy kupują produkty na podstawie rzetelnej wiedzy i wiarygodnej informacji; ich zachowania ekologiczne wynikają głównie z chęci zdobycia prestiŜu; uwaŜają bowiem, Ŝe zachowania ekologiczne są w dobrym tonie i świadczą o wysokim poziomie dobrobytu oraz rozwiniętej świadomości; b) konsumentów zorientowanych na siebie, którzy produkty ekologiczne nabywają wyłącznie z pobudek egoistycznych, w trosce o zdrowie własne lub rodziny; c) fanatyków ekologicznych, którzy przypisują wartość wyłącznie produktom ekologicznym; często są inicjatorami akcji na rzecz ochrony środowiska; potrafią ograniczyć lub nawet zrezygnować z konsumpcji pewnych produktów w celu ochrony środowiska naturalnego. Inny podział - ze względu na poziom świadomości ekologicznej - zaprezentowany został w pracy Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 47. WyróŜniono tu 5 grup ekokonsumentów, które nazwano kolorami, począwszy od czarnego, kończąc na jaskrawozielonym.
  7. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 293-295.
  8. Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, http://zarzadzanie.iksiazki.com.pl/jakosc-ikonkurencyjnosc- w-rolnictwie-ekologicznym.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu