BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orfin Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Zdanowski Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ funduszy unijnych na atrakcyjność produktu turystycznego na przykładzie projektu "kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"
Ue Funds Impact on Tourism Product's Attractiveness on "The Kayaking to the Sea - Creating the Marinas Canoeing Connecting With Infrastructure on the Rega River, According to 4 Localities of Gryfice District: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Mrzeżyno" Example
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 143-159, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Fundusze unijne
Tourist product, EU funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Atrakcyjność turystyczna określana jest w literaturze jako pojęcie złożone. W kontekście atrakcyjności można mówić m.in. o poszczególnych elementach produktu turystycznego, walorach turystycznych, dostępności komunikacyjnej, formach uprawianej turystyki. Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom na temat atrakcyjności turystycznej obszaru, opartej na zmodernizowanym produkcie turystycznym w ramach dofinansowania ze środków europejskich. Autorzy skupili się na wy-branym przykładzie z województwa zachodniopomorskiego - projekcie "Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie‖, podejmując jednocześnie próbę określenia zainteresowania produktem przed modernizacją i po modernizacji.(tekst z oryginału)

Tourist's attractiveness is defined in the literature as a complex concept. In the at-tractiveness context, there are the individual elements of the tourist product, tourist at-tractions, accessibility, cultivated form of tourism. This article is devoted to discussions about the attractiveness of the area, based on a modernized tourist product in the co-financing from European funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bosiacki S., Sikora J., Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF w Po-znaniu, Poznań 1999.
  2. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  3. Opracowania na podstawie dokumentacji aplikacyjnej projektu Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rze-ce Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebia-towie i Mrzeżynie, Gryfice 2009.
  4. Opracowania na podstawie: Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu RPOWZ/5.1.1/2008/1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Za-chodniopomorskiego na lata 2007-2013.
  5. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
  6. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, za: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Walory i atrakcje turystyczne. Poten-cjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, t. 3, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, WN UAM, Poznań 2009.
  7. www.kdm.gryfice.pl/szlak (30.06.2011).
  8. www.splywy.kol.pl (30.06.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu