BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako determinanta konkurencyjności regionu
Public-Private Partnership As a Determinant of Competitiveness in the Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 229-242, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Konkurencyjność regionów
Public-Private Partnerships (PPP), Regions competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępujący rozwój życia społecznego i gospodarczego sprawia, Ŝe polskie samorządy stają przed coraz większą liczbą złoŜonych zadań. Nowe zadania nie zawsze wiąŜą się z dostępem do nowych środków finansowych. Nie zwalnia to ich jednak z odpowiedzialności za świadczenie usług użyteczności publicznej. Powstaje zatem sytuacja, w której istnieje konieczność wygospodarowania środków na dodatkowe zadania. Niewystarczający dopływ dochodów w połączeniu z przestarzałą infrastrukturą skutkuje deficytem budżetowym. Efektem jest zadłuŜanie się regionów. W związku z niedostatkami systemu finansowania z budŜetu krajowego lub UE, władze samorządowe zmuszone są do poszukiwania nowych rozwiązań i źródeł finansowania. Rozwiązaniem przedstawionych dylematów może być współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym. Współpraca ta moŜe przyczynić się do podniesienia jakości świadczenia usług i unowocześnienia infrastruktury społeczno-ekonomicznej. Te elementy wpłyną na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu.(abstrakt oryginalny)

The progressive development of social and economic causes that Polish local governments are faced with an increasing number of complex tasks. The new task is not always associated with access to new resources. This does not absolve them from liability, however, for the provision of public services. Situation arises where there is a need to find funds for additional tasks. Inadequate supply of revenue, combined with an outdated infrastructure, the effect of budget deficit. The result is borrowing regions. The result is borrowing regions. In view of the shortcomings of the system of financing the national budget or the EU, local authorities are forced to seek new solutions and sources of funding. The solution presented dilemmas may be public sector cooperation with the private sector. This cooperation can help to improve the quality of services and upgrading the socio-economic infrastructure. These elements will affect the attractiveness and competitiveness of the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Cieślak, Czy miasta ukrywają długi?, "Rzeczpospolita" 2011, nr 78, s. B4.
  2. J. Stefanowicz, Co zmienić by rozwinąć partnerstwa publiczno-prywatne w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 7.
  3. B. Korbus, Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa i polityki Unii Europejskiej, "Finanse Komunalne" 2008, nr 1-2, s. 82.
  4. M. Moszoro, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze uŜyteczności publicznej, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 27.
  5. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2006, s. 11.
  6. T. Borys, Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju, w: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, red. T. Borys, Białystok 2003, s. 196.
  7. M. Perkowski, Międzynarodowa natura partnerstwa publiczno-prywatnego, w: Partnerstwo międzysektorowe. Mozliwości, zasady, realizacja, red. M. Perkowski, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Warszawa 2009, s. 130.
  8. European Comission, Guidelines for Successful Public-Private Partnership, EU, Bruxelles, January 2003, s. 8-10.
  9. A. Ferek, Partnerstwo publiczno-prywatne, Lovells, Warszawa 2009, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu