BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek-Kowalik Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski), Klamar Radoslav (Prešovská univerzita v Prešove), Mitura Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Transgraniczne szlaki turystyczno- -kulturowe jako produkty turystyczne pogranicza Polsko-Słowackiego
Transborder Tourist-Cultural Trails as a Tourist Product of Polish-Slovakian Borderland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 11-25, rys.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Turystyka, Produkt turystyczny
Tourism, Tourist product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jako szlak turystyczny określa się trasę w przestrzeni turystycznej wytyczoną dla potrzeb zwiedzających, prowadzącą do najbardziej atrakcyjnych miejsc (obiektów) z zachowaniem wielu przepisów, m.in. bezpieczeństwa tury-stów i ochrony środowiska1. We współczesnej turystyce coraz bardziej popularne staje się tworzenie szlaków związanych z jednorodnym typem obiektów turystycznych, wartości kultury niematerialnej czy wybitnymi postaciami historycznymi. Szlaki tego typu powszechnie zwane są "szlakami tematycznymi". Ich głównym celem jest prezentacja dorobku kulturowego regionu oraz łączenie obiektów czy miejscowości we wspólny wątek. Szlaki te oprócz roli promocyjnej mają za zadanie ułatwić potencjalnemu turyście ukierunkowaną penetrację terenu. Są zorganizowane na wyższym poziomie niż szlaki terenowe, wyróżnia-ją się obecnością wyraźnego i udokumentowanego w literaturze tematu. Ponadto mogą stanowić nowoczesne markowe produkty turystyczne regionu oraz rozpowszechniają jego dorobek kulturowy2. Podróżowanie po szlakach tematycznych staje się przejawem turystyki kulturowej. Wyznaczone w odniesieniu do historycznego lub (szeroko rozumianego) kulturowego tematu wiodącego, stanowią inny rodzaj oferty niż wielo-aspektowe z natury mikroregiony. Szlaki turystyczno-kulturowe umożliwiają turystom zwiedzenie docelowego kraju lub regionu zgodnie z zainteresowania-mi, zawierają także cenny aspekt poznawczy, mający w turystyce coraz większe znaczenie i rosnącą popularność3. Celem artykułu jest prezentacja szlaków turystyczno-kulturowych wspólnych dla przygranicznych terenów Polski i Słowacji, mogących stać się markowymi produktami turystycznymi wpływającymi na rozwój turystyki w mało znanych regionach.(tekst z oryginału)

In present-day tourism, creating trails connected with a uniform type of tourist ob-jects, value of immaterial culture or prominent historical figures is becoming more and more popular. Polish-Slovakian borderland is distinguished by the richness and variety of cultur-al achievements which result from the contact and intermingle of cultures and religions on these territories. Undoubtedly, such situation favours creating new tourist-cultural trails which aim at protection of cultural heritage. They are inspiration to learn about the history of this such an interesting region and they may be a motive to practise cultural tourism in the broad sense. In the thesis three transborder trails, which join objects on the territory of Poland and Slovakia, were presented - The Trail of the Lubomirski Family seats, The Trail of Carpathian Shrines and the Trail of Beskidy Museums. Tourist-cultural trails are a tourist product, that join objects, which are scattered and located in different territorial units, in a new integrity as well as attract various tourist services localized along the trail. Moreover, creating this type of products leads to stimulation of other segments of the tourist market and determination of new areas of tourist activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków 2009, s. 215.
 2. A. Mikos von Rohrscheidt, Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady walo-ryzacji potencjału, "Turystyka Kulturowa", czasopismo internetowe, nr 4/2009 (kwiecień 2009), www.turystykakulturowa.org, s. 9, 11.09.2010.
 3. A. Mikos v. Rohrscheidt za: L. Puczko, T. Ratz, Kulturowe szlaki tematyczne - próba kla-syfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, "Turystyka Kulturowa", cza-sopismo internetowe, nr 2/2008 (grudzień 2008), www.turystykakulturowa.org, 11.09.2010.
 4. A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków 2010, s. 21.
 5. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008, s. 294.
 6. A. Mikos von Rohrscheidt, Polskie szlaki turystycznokulturowe..., s. 9.
 7. I. i R. Szewczykowie, Szlaki turystyczne, Carta Blanca, Warszawa 2010, s. 5.
 8. W. Cabaj, Z. Kruczek, op. cit., s. 198.
 9. www.part.com.pl, 20.10.2011
 10. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2005.
 11. A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne..., s. 41.
 12. W. Cabaj, Z. Kruczek, op. cit., s. 198.
 13. Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Uniwer-sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 156.
 14. Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich, mapa turystyczna 1:400000, Wyd. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2006; www.szlak- lubomirskich.stalowawola.pl, 7.11.2011
 15. www.beskidniski.org.pl/rowery/index.php, 7.11.2011.
 16. K. Stępiński, Ekumeniczny Szlak Świątyń Karpackich, "Niedziela", edycja przemyska 34/2004; T. Darmochwał, Beskid Niski Polski i Słowacki, Agencja TD Białystok 1999, s. 343; A. Fogaš, T. Kollár, Karpaty Wschodnie. Wyhorlat, Dajama Vyd., Bratyslava 2006, s. 92; Słowacja. Karpackie serce Europy, Wyd. Bezdroża, Kraków 2008, s. 368; M.A. Michniewscy, M. Duda, S.
 17. Wypych, Kościoły drewniane Karpat Polska i Słowacja. Przewodnik., Pruszków 2006. s. 201-202; A. Fogaš, Drevená sakrálna architektúra na severovýchodnom Slovensku, Krásy Slovenska 11-12, roč.82, 2005, s. 34-39. A. Fogaš, Karpatské drevené klenoty. GEO, 4, roč. 5,2009, s. 72-83 Beskid Niski przewodnik, Wyd. Rewasz, Pruszków 2007, s. 314-315.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu