BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dłubkowska-Puzio Ewa (Politechnika Koszalińska), Puzio Kamil (Biuro podróży Voyager)
Tytuł
Kierunki rozwoju produktu turystycznego miasta Kołobrzeg
Developments Directions of Kolobrzeg Tourist Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 43-54
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Turystyka, Produkt turystyczny, Turystyka zdrowotna
Tourism, Tourist product, Health tourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kołobrzeg
Abstrakt
Wzrost znaczenia sektora usług turystycznych, w tym turystyki przyjazdowej dla poszczególnych regionów recepcyjnych powoduje konieczność do-konania kompleksowej analizy i oceny produktu regionu czy miejscowości turystycznej pod kątem dostosowania go do wymagań rynku i potrzeb konsumentów. Wzrostowy trend popularności szeroko rozumianej turystyki uzdrowiskowej skłania ośrodki turystyczne do modernizacji czy też tworzenia nowych produktów miejscowości i regionów, możliwie zindywidualizowanych, ukierunkowanych jednak na kompleksowe zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez turystów-kuracjuszy, łączących produkty turystyczne i uzdrowiskowe, tworząc zintegrowany produkt turystyczny uzdrowiska, dostępny przez cały rok. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja produktu największego i najbardziej znanego polskiego uzdrowiska, jakim jest Kołobrzeg. Miasto to posiada bogatą historię, niezbędną infrastrukturę oraz walory naturalne kwalifikujące je do miana uzdrowiska. W opracowaniu podjęto też próbę wskazania kierunków rozwoju nowych produktów turystycznych Kołobrzegu. (tekst z oryginału)

The growing importance of tourism services sector, including incoming tourism into individual regions, makes it necessary, to make a comprehensive analysis and evaluation of the product of the city or tourist region, with a view to adapting it to market requirements and consumer needs. Upward trend the popularity of spa tourism encourages the modernization touristic centers, or creating new products, cities and regions, possibly personalized, targeted, however, to comprehensively meet the needs reported by patients' and tourist, linking tourism products and spa, creating an integrated resort product, available throughout the year. The purpose of this article is to identify the product of the largest and most famous Polish health resort, having a rich history, the necessary infrastructure and natural assets eligible for the title of the spa, the city of Kolobrzeg, and attempt to indicate the directions of development of new tourist products. For the purposes of this publication, the content is divided into 4 parts. The first and second are theoretical and show elementary questions about the product, tourism product and spa tourism product. The third section assesses the existing products and tourist attractions. The fourth part is a set of proposed the directions of development the tourism product of Kolobrzeg based on authors‟ primary and secondary researches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Szromnik, Marketing terytorialny, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 112.
 2. Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 7.
 3. P. Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning and Control, Prentice- Hall, Inc., Engelwood-Cliffs, New Jersey 1980, s. 19-23.
 4. K. Michałowski, Rola i znaczenie markowych produktów turystycznych w rozwoju regio-nów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 383, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 4, Szczecin 2004, s. 104.
 5. J. Mirek, Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 756, Kraków 2007, s. 123- 130.
 6. T. Burzyński, D. Dryglas, J. Golba, A. Bartosik, Czynniki wpływające na jakość i konku-rencyjnoś usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krako-wie sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Kraków 2005, s. 34.
 7. "Bezrobocie strukturalne jest wynikiem niedopasowania struktury podaży i popytu na rynku pracy, w aspekcie kwalifikacyjnym, zawodowym i terytorialnym", za: B. Stańda, B. Wierzbowska, Przedsiębiorczość, PWN, Warszawa 2002, s. 113-114.
 8. T. Wołowiec, Sposoby rewitalizacji polskich uzdrowisk - ustawa o gminach uzdrowi-skowych i inne formy aktywizacji społeczno gospodarczej, "Folia Turistica" 2003, nr 7, s. 18.
 9. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warsza-wa 1996, s. 89.
 10. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i opracowania, SGH nr 442, Warszawa 1998, s. 22.
 11. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, www.infor.pl/dziennik ustaw,rok,2005, nr 167 poz. 1399, ustawa-o- lecznictwie-uzdrowiskowym-uzdrowiskach-i-obszarach-ochrony.html, 20.12.2008.
 12. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 159-160.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu