BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikacz Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Nadzór właścicielski w grupie kapitałowej
Corporate Governance of Capital Group
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 875-884, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Ład korporacyjny, Korporacje, Metody identyfikacji ryzyka
Capital group, Corporate governance, Corporation, Risk identification methods
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Egzystowanie w zmieniającym się otoczeniu wymusza na organizacjach zarówno prywatnych, jak i publicznych uwzględnianie w swojej codziennej działalności problematyki związanej z ryzykiem. Chcąc utrzymać na rynku pozycję konkurencyjną, podmioty te muszą na bieżąco identyfikować zdarzenia mogące zakłócić realizację postawionych sobie celów. Od jakości przeprowadzonej identyfikacji zależy jakość pomiaru ryzyka, a następnie dobór mechanizmów kontrolnych. Celem artykułu jest prezentacja praktycznego zastosowania wybranych metod identyfikacji ryzyka, które pozwalają ustalić poziom ryzyka, który organizacja jest w stanie zaakceptować, oraz wskazać działania, które powinny zostać podjęte przez daną organizację w celu wyeliminowania zagrożeń lub przynajmniej zminimalizowania ich skutków. (abstrakt oryginalny)

Functioning in a changing environment forces organizations, both private and public ones, to take into account risk-related issues in their every day operations. To maintain a competitive position on the market, these entities must regularly identify events that can impede the achievement of the objectives they set. The quality of risk identification affects the quality of risk measurement and then selection of control mechanisms. The aim of this article is to present the practical application of some risk identification methods, which allow to establish the level of risk which an organization can accept and to propose activities that a given organization should take to eliminate dangers or at least minimize their effects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aluchna M., Dzierżanowski M. i in.: Analiza empiryczna relacji między strukturą nadzoru korporacyjnego (corporate governace) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
  2. Gruszczyński M.: Ekonometria nadzoru korporacyjnego, SGH, Warszawa 2003.
  3. Jerzemowska M.: Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2001.
  4. Lis K.A., Sterniczek H.: Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  5. Rudolf S., Janusz T. i in.: Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2002.
  6. Szumielewicz W.: Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa 2009.
  7. Trocki M.: Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu