BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werner Aleksander (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Legislacja podatkowa w sektorze usług finansowych na przykładzie zwolnienia z podatku VAT usług bankowych
Tax Legislation in Financial Service Sector on the Example of VAT Exemptions in Bank Services
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 108, s. 396-405, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, System podatkowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Usługi bankowe
Tax regulations, Tax system, Value Added Tax (VAT), Banking services
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Legislacja podatkowa jest procesem tworzenia i uchwalania przez kompetentne organy państwa aktów prawnych w zakresie podatków. Obejmuje prace ustawodawcze oraz tworzenie i ustanawianie aktów rangi podustawowej i w końcu tworzenie oraz zawieranie umów międzynarodowych, które dotyczą podatków. W przypadku sektora bankowego trudno znaleźć uzasadnienie do dopuszczenia legislacji podatkowej poprzez akty prawa miejscowego. Dotyczyć mogą, podobnie jak innych przedsiębiorców, opodatkowania nieruchomości, środków transportu, jednak w tym przypadku w sposób szczególny legislacja podatkowa jednostek samorządu terytorialnego nie tworzy aktów prawnych skierowanych do sektora bankowego. Jednocześnie akty podustawowe zgodnie z Konstytucją nie mogą regulować podstawowych elementów konstrukcyjnych podatku, gdyż nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy (zob.: art. 217 Konstytucji). Dlatego niezwykle istotne są ustawy podatkowe, a więc akty normatywne, na mocy których "nakłada się podatek i określa, kto od czego i ile oraz jak ma go płacić"1 lub inaczej "taka ustawa, która nakłada dany podatek i określa wymienione w art. 217 Konstytucji RP elementy konstrukcyjne tego podatku. Miano ustawy podatkowej przysługuje również ustawie, która uchyla lub modyfikuje zakres obowiązku podatkowego lub jego elementy"2. Zasady dobrej legislacji w zakresie prawa finansowego dotyczą zatem zachowania odpowiedniej formy aktu prawnego, a także uwzględnienia zasad konstytucyjnych, zachowania ich treści, techniki legislacyjnej.(fragment tekstu)

The changes in value added tax have indirect influence on banking sector. The analysis of the influence of VAT exemptions in bank services is the subject of European Commission researches. Present situation, having in regard a noticeable changes on the banking products market, confirms inactivity of public authorities in taking relevant measures to support banking activity. The analysis of tax regulation impact assessment leads to the conclusion that they are not appropriate. Public authorities do not monitor the regulations and its implementation. Considering the above, taking actions in order to analyse tax regulations project impact assessment is recommended, as well as existing regulations and their impact on banking activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński B.: Podstawy wykładni prawa podatkowego. ODDK, Gdańsk 2008.
  2. Kosikowski C.: Legislacja finansowa. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.
  3. Kosikowski C.: Ustawa podatkowa. LexisNexis, Warszawa 2006.
  4. Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Red. R. Mastalski. Wrocław 2001.
  5. Oniszczuk J.: Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. KiK, Warszawa 2001.
  6. Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010.
  7. Ordynacja podatkowa z dnia 19.08.1997. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.
  8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z dnia 26.11.2010 r. Dz.U. 2010, nr 238, poz. 1578 ze zm.
  9. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Tekst jedn. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054.
  10. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. Dz.U. 2010, nr 101, poz. 649 ze zm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu