BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Popyt turystyczny jako obszar polityki społeczno-gospodarczej w Polsce
Tourism Demand as an Area of Polish Socio-Economic Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 357-370
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Polityka społeczno-gospodarcza
Tourist demand, Socio-economic policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wpływ państwa na wielkość popytu turystycznego wiąże się dwiema na-stępującymi grupami działań: 1) bezpośrednimi - skierowanymi na popyt turystyczny mieszkańców (tj. aktywność turystyczną); 2) pośrednimi - skierowanymi na ruch turystyczny przyjazdowy, zwłasz-cza zagraniczny, polegającymi na oddziaływaniu na stronę podażową oraz wspieranie jej promocją. Polityka turystyczna w Polsce koncentruje się niemal wyłącznie na po-średnim oddziaływaniu na popyt turystyczny. Oddziaływanie bezpośrednie dotyczy wyłącznie wąskiego zakresu aktywności państwa, przybiera przy tym tradycyjnie wykorzystywane od wielu dziesięcioleci formy. Zainteresowanie państwa aktywizacją turystyki wyjazdowej mieszkańców przyjmuje tylko wy-miar deklaratywny - nie jest de facto poparte żadnymi rozwiązaniami instytu-cjonalnymi i instrumentalnymi. Można oczekiwać, że w najbliższym czasie za sprawą działań organów Unii Europejskiej wypracowanie wspólnego europej-skiego modelu polityki turystycznej poprawi stan zaobserwowany w Polsce.(fragment z tekstu)

The whole state activity in the area of tourism should lead to fulfilling tourist needs of a society. Tourism should be treated as a part of civilization development and receive public support. The main problem, from the basic aims of socio-economic state policy, is a support of tourist demand and thus proliferation of tourist activity among a society. The aim of the paper is an evaluation of the role of a state in tourist economy, especially an investigation of its tasks in frames of support of tourist demand. The framework of EU planning activity for 2007-2013 has been adopted.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Wyd. Na-ukowe PWN, Warszawa 2008, s.18.
 2. Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24.
 3. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 60-64.
 4. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 388.
 5. Polityka gospodarcza..., s.18.
 6. T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyd. Wyż-szej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000, s. 12.
 7. Polityka społeczna..., s. 25.
 8. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-szawa 1998, s.170.
 9. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 306-307.
 10. W. Hunziker, K. Krapf, Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre. w: Tłumacze-nia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961, s.17.
 11. C. Kaspar, Die Tourismuslehre im Grundriss, Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1991, s. 11
 12. G. Gołembski, Rynek turystyczny w Polsce, Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1979, s. 26.
 13. R.W. Butler, Seasonality in Tourism: Issues and Implications, w: Seasonality in Tourism, Edited by T. Baum, S. Lundtorp, Pergamon 2001, s. 5.
 14. D.E. Lundberg, M. Krishnamoorthy, M.H. Stavenga, Tourism Economics, John Wiley & Sons, Inc. 1995, s. 150;
 15. A. Bott, A. Panasiuk, Usługi łączności w sezonie turystycznym, "Ekono-miczne Problemy Turystyki" 2002 nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 69.
 16. www.msport.gov.pl, 6.1.2012.
 17. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, Polska Organiza-cja Turystyki, Warszawa 2011, www.pot.gov.pl, 6.1.2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu