BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyhdalewicz Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wybór metod ustalania cen w przedsiębiorstwach handlowych
Choice of Methods of Determining Prices in Trade Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 127-140, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Przedsiębiorstwo handlowe, Ustalanie cen, Polityka cenowa
Accounting, Commercial enterprises, Price-fixing, Pricing policy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja podstawowych metod ustalania cen w transakcjach rynkowych z uwzględnieniem specyfi ki przedsiębiorstw handlowych. Artykuł objaśnia także uwarunkowania decyzji cenowych, wybrane podstawowe strategie i czynniki mające wpływ na prowadzoną politykę cen. Do zasadniczych ograniczeń decyzji cenowych zalicza się popyt, konkurencję i koszty. Czynniki te stanowią podstawę następujących koncepcji ustalania cen: - orientacji na koszty, - orientacji na popyt, - orientacji na ceny konkurencyjne.(fragment tekstu)

These article presents basic methods of determining prices in market transactions taking into account specifi city of the trade companies. The article also explains price decision considerations, chosen basic strategies and factors infl uencing price policy. Fundamental limitations of price decisions are: demand, competition and costs. These factors are the basis of the following conceptions of determining prices: - orientation on costs, - orientation on demand, - orientation on competitive prices.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bareja K., Informacje kosztowe w ustalaniu cen w Systemie Informacji Planistycznej (SIP), w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difi n, Warszawa 2006.
 2. Folga J., Cenna wiedza o cenach, "Magazyn Finansistów CFO" 2008, nr 3-4.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2001.
 4. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 5. Hanna N., Dodge M. R., Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997.
 6. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1999.
 7. Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R., Metody kalkulacji. Koszty, ceny, decyzje, PWE, Warszawa 1993.
 8. Karasiewicz G., Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997.
 9. Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 10. Lew G., Controlling przedsiębiorstw handlowych, Difin, Warszawa 2004.
 11. Mikołajczyk J., Ceny i marże, w: Kompendium wiedzy o handlu, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 13. Rogoda B., Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 14. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 15. Simon H., Zarządzane cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 16. Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 17. Sławińska M., Przedsiębiorstwo handlowe jako podmiot rynku, w: Kompendium wiedzy o handlu, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002.
 19. Szulce H., Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa 1998.
 20. Waniowski P., Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003.
 21. Wilmańska-Sosnowska S., Zachowania polskich przedsiębiorstw handlowych w warunkach konkurencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu