BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babis Henryk (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rynek komunikacji elektronicznej w projekcie Unii Europejskiej : europejska agenda cyfrowa
The Market for Electronic Communication in the Eu Project "European Digital Agenda"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 407-422, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Elektroniczna komunikacja, Rynek, Łączność, Agenda cyfrowa
Electronic communication, Market, Contact, Digital agenda
Uwagi
summ.
Abstrakt
W okresowym sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym Jednolitego Europejskiego Rynku Łączności Elektronicznej zostały przedstawione aktualnie występujące tendencje na rynku telekomunikacyjnym.(fragment z tekstu)

The paper presents the basic concepts of the strategy for sustainable development of European Union member states by 2020. The importance of electronic communication in stimulating this development was pointed out. Subsequently the basic program in this strategy, which is the European Digital Agenda, was analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 13th Single Telecoms Market Progress Report, COM(2008) 153, European Commission,Brussels 2008.
 2. 14th Single Telecoms Market Progress Report, COM(2009) 140, European Commission,Brussels 2009.
 3. Biała Księga "Modernizacja normalizacji technologii informacyjnokomunikacyjnych w UE. Droga naprzód", KOM(2009) 324 wersja ostateczna,Bruksela, 3.7.2009.
 4. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych(ISA), Dz. Urz. UE L 260/20, 3.10.2009, ISA.
 5. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dz. Urz. WE L 178/1, 17.07.2000.
 6. Dyrektywa 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, Dz.Urz. UE L 345/90, 31.12.2003.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE, Dz. Urz. UE L 267/7, 10.10.2009.
 8. Eurobarometr, badanie specjalne 254: "Rynek wewnętrzny - Opinie i doświadczenia obywateli UE-25", 2006.
 9. eSkills Monitor study. Monitoring eskills supply and demand in Europe (Monitorowaniepodaży i popytu w zakresie e-umiejętności w Europie), Komisja Europejska 2009, http://www.eskills-monitor.eu/
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów "Europejska agenda cyfrowa",Bruksela, dnia 19.5.2010. KOM(2010)245 wersja ostateczna.
 11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Rady Regionów "Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli Plan działań służący do realizacji programu sztokholmskiego", KOM(2010) 171, wersja ostateczna, Bruksela,20.4.201.
 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Rady Regionów w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE, COM(2009) 557, wersja ostateczna, Bruksela, 22.10.2009.
 13. Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010.
 14. Komunikat w sprawie Internetu szerokopasmowego: http://ec.europa.eu/informa tion_society/activities/broadband/docs/bb_communication.pdf
 15. Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy, COM(2008) 868, e-umiejętności na XXI wiek, COM(2007) 496.
 16. Program IDABC (interoperatywne świadczenie ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli, Dz. Urz. L181, 18.5.2004).
 17. Projekt Programu polityki w zakresie widma radiowego:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/ radio_spectrum/_document_storage/legislation/rspp/rspp_proposal_en.pdf
 18. Sprawozdanie na temat transgranicznego handlu elektronicznego w UE,SEC(2009) 283 wersja ostateczna, 5 marca 2009 r., http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#E-commerce
 19. Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych,COM (2009) 390, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
 20. Zalecenie NGA: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/recomm_guidelines/nga/pl.pdf
 21. Zalecenie Parlementu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dz. Urz. UE L394/10, 30.12.2006.
 22. Zalecenie Rady OECD dotyczące zwiększonego dostępu i skuteczniejszego wykorzystania informacji sektora publicznego, OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information. C (208)36, Seoul, 17-18 June 2008, http://www.oecd.org/dataoecd/0/27/40826024.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu