BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarz-Kocik Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem personalnym w hotelu a proces stymulacji popytu na usługi hotelarskie
Personal Risk Management in Hospitality and the Process of Stimulation the Demand of the Hospitality Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 381-393
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Popyt, Hotelarstwo, Usługi hotelowe
Risk management, Demand, Hotel industry, Hotel services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem perso-nalnym w hotelu jako narzędzia poprawy jakości świadczonych usług, a przez to stymulacji zapotrzebowania na nie. Artykuł jest wynikiem studiów literatu-rowych. Rozważania mają charakter teoretyczny. (fragment tekstu)

The paper presents and characterizes the main sources of risk in the human re-sources management in the hospitality sector. Moreover it has been attempted to define the role of personal risk management in creating quality of hospitality services. The most significant role in this process has enterprise‟s staff. The employees through their attitude and skills actually strongly influence the overall quality of service. In case there is no identification of employees with the firm, the whole financial and organizational effort and even well planned public relations activities might be ineffective. The considerations are theoretical. The article is the result of literature studies and analysis of available secondary data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992, s. 49.
 2. W. Hunziker, K. Krapf, Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre, w: Tłumacze-nia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961, s. 17.
 3. W. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Oficyna Ekono-miczna, Kraków 2006, s. 19.
 4. M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002, s. 21.
 5. A. Lipka, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Pol-text, Warszawa 2002, s. 24.
 6. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (The Basel Committee on Banking Supervision) to międzynarodowy zespół doradczy powołany w 1974 roku pod patronatem Banku Rozliczeń Międzynarodowych (Bank for International Settlments). Choć nie posiada on żadnych formalnych uprawnień ponadnarodowych, tworzy rekomendacje dla najlepszych praktyk ostrożnościowych w sektorze bankowym, które są następ nie wdrażane w życie przez kraje członkowskie (w tym Polskę). Komitet Bazylejski przyjął następującą definicję ryzyka operacyjnego: ryzyko stratfinansowych wywołanych przez ludzi, nieadekwatne lub wadliwe systemy lub procesy wewnętrzne, lub zjawiska zewnętrzne, za: P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005, s. 98.
 7. Y. Chong i E.M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 85.
 8. Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 9.
 9. M. Laszczak, Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania. Zwalczanie. Zapobie-ganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 12.
 10. Norma australijska/nowozelandzka 4360: 1999, za: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, http://bip.mf.gov.pl/_files.
 11. P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, War-szawa 2005, s. 113.
 12. Taming Uncertainty. Risk Management for the Entire Enterprise, Price WaterhouseCoo-pers, The Economist Intelligence Unit, July 2002, www.pwcglobal.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu