BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowska-Żeleźnik Anna (Uniwersytet Gdański), Sidorkiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Popyt na produkty turystyki biznesowej w aglomeracji trójmiejskiej w roku 2010 w świetle badań Gdańsk Convention Bureau
Demand for Business Tourism Products in Tricity Aglomeration in 2010 in the Light of Gdańsk Convention Bureau Research Studies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 659-670, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Turystyka biznesowa, Turystyka
Business tourism, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka biznesowa to wciąż jeden z najprężniej rozwijających się sekto-rów turystyki na świecie, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie badań tego rynku zarówno w skali światowej, jak i lokalnej. Jednak badacze napotykają w swojej pracy wiele utrudnień, do których przede wszystkim należą: - brak standardowej i właściwie zdefiniowanej terminologii dla różnych form turystyki biznesowej; - brak wspólnych założeń i jednolitej metodologii zbierania i interpreto-wania danych na wszystkich poziomach, od lokalnego po światowy; - brak zrozumienia u właścicieli i dysponentów obiektów znaczenia zbie-rania danych na temat zrealizowanych imprez turystyki biznesowej. Do najważniejszych organizacji, które pokonują wyżej wymienione trudności i podejmują próby badania oraz analizy turystyki biznesowej na poziomie światowym należy zaliczyć: International Congress and Convention Associations (ICCA), Union of International Association (UIA) oraz World Tourism Organization (UNWTO). Należy podkreślić, że pomimo tego, iż danych z wy-mienionych opracowań nie można bezpośrednio ze sobą porównywać, to razem stanowią one podstawę do wnioskowania o aktualnej sytuacji międzynarodo-wego rynku spotkań, a także dają możliwość rozpoznania przyszłych trendów rozwoju tego sektora.(fragment tekstu)

The aim of this article is to identify business tourism products and to analyze the demand for them in the Tricity agglomeration in 2010. The statistical data collected by Gdańsk Convention Bureau were used in this research. The collected data was subjected to quantitative analysis (including the number of meetings and the number of partici-pants according to categories) and qualitative analysis (including duration time and subjects of meetings). The obtained results allow to present Tricity agglomeration as the third most important business tourism destination in Poland. At the end it was stressed that there are many significant determinants of the de-mand for business tourism products on regional level that influence the meeting market directly or indirectly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 2002, s. 31.
 2. K. Celuch, Definicje i interpretacje pojęć w: Turystyka biznesowa. Produkt i promocja (Wybór wykładów i referatów zaprezentowanych podczas cyklu szkoleniowego "Europejska Akademia Organizatorów i Planistów Konferencji" w latach 2004-2005, Właściciel majątkowy praw autorskich - Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce", Warszawa 2005, publikacja w formie CD.
 3. T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warsza-wa 2001, s. 181.
 4. Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Wydawnictwo ELEKT Business Service & Travel, Warszawa 2005, s. 51.
 5. Badanie pilotażowe rynku turystyki biznesowej (MICE) (województwo wielkopolskie). Me-todologia oraz raport z badania, opracowanie zespołu Instytutu Rynku Hotelarskiego pod kie-runkiem T. Godlewskiego, praca wykonana na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, War-szawa 2008, s. 6.
 6. M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 24.
 7. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w War-szawie, Warszawa 1998, s. 23.
 8. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 69.
 9. M. Sidorkiewicz, Kreowanie produktu turystyki biznesowej w Polsce, w: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 6, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 439, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 279.
 10. www.gdanskconvention.pl, 20.10.2011
 11. K. Celuch, E. Dziedzic, Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Raport 2011, Polska Or-ganizacja Turystyczna, Warszawa 2011, s. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu