BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Norek Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja pomiaru potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w oparciu o ścieżkę realizacji procesu innowacyjnego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 90, s. 127-143, rys., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
Enterprises, Innovations, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była prezentacja koncepcji współczesnych metod pomiaru potencjału innowacyjnego firm. Na tle tych rozważań autor zaprezentował założenie audytu innowacyjności opartego na zestawie wskaźników opisujących ścieżkę realizacji procesu innowacyjnego. Opisana metoda pozwala uzyskać precyzyjny obraz innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych badanych aspektach. Dodatkową zaletą metody jest fakt, że uzyskane wyniki mogą być wykorzystywane w porównaniach benchmarkingowych. Wydaje się, iż w celu potwierdzenia wartości zaproponowanej metody pomiaru należałoby dokonać pomiaru potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w innych regionach kraju i porównać ranking uzyskanych wyników z rankingami tworzonymi za pomocą innych metod pomiaru potencjału innowacyjnego.

It is widely recognized that, in terms of national innovation is the result of regional innovation, and innovation in regional terms is determined, inter alia, innovative companies in the region, the operation of the research and development, quality of social capital and regulations in the area of innovation policy. A large part of the factors significantly affecting the innovative potential has hardly measurable or unquantifiable character. The type and complexity of multi aspect of the phenomena influencing the innovative potential of forces to search for optimal methods of assessing the innovative potential of companies. Described in the literature and used in a practical method of measuring innovation, often produce different results which will force to conduct in-depth analysis aimed at capturing the true innovation potential of regions. In contemporary literature and practice, also indicates a number of new methods for measuring the innovation potential of companies. The purpose of the article is to present and evaluate current methods of measuring the innovative capacity of firms. The presentation will be made an example of empirical research carried out by the author.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman E.J., Przez innowację do wzrostu: jak wprowadzić innowację przełomową, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 2. Barczak A., Biolik J. Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003.
 3. Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 4. Birchall D.W., Armstrong M.S., Innovation Management. Achieving Multiple Objectives, Henley Management College 2001.
 5. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 6. Chesbrough H.W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston, MA, Harvard Business School Press 2003.
 7. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992.
 8. Ettlie J.E., Managing Innovation, 2nd ed., Butterworth-Heineman, an imprint of Elsevier 2006.
 9. Fagerberg J., Innovation: A Guide to the Literature, w: The Oxford Handbook of Innovations, J. Fagerberg, C. David, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press.
 10. Górzyński M., Przegląd wskaźników monitorowania systemów wspierania innowacyjności w krajach UE i wybranych krajach pozaeuropejskich - wnioski i rekomendacje dla Polski, Warszawa 2005.
 11. Howells J., Innovation and services. New conceptual frameworks, "CRIC Discussion Paper" 2000, No. 38.
 12. Innowacje w rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 13. Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangis-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 14. Jabłoński A., Jabłoński M., Audyt innowacyjności jako narzędzie oceny realizowanych działań innowacyjnych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza INFOR" nr 3.
 15. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 16. Kanerva M., Hollanders H., Arundel A., Can We Measure and Compare Innovation in Services, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, Maastricht 2006.
 17. Kaplan R.S., Norton D.P., Wdrażenie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2009.
 18. McCosh A., Smart A., Barrer P., Lloyd A., Proven Methods for Innovation Management. An Executive Wish List, Creativity and Innovation Management 1998, Vol. 7.
 19. Mckeown M., The Truth About Innovation, Prentice Hall, London 2008.
 20. Miles I., Innovation in Services, w: The Oxford Handbook of Innovations, J. Fagerberg, C. David, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press.
 21. Niedzielski P., Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, w: Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008.
 22. Norek T., Analiza i ocena głównych determinantów rozwoju potencjału innowacyjnego w województwie zachodniopomorskim, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, red. P. Niedzielski, A. Jewtuchowicz, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 23. Norek T., Benchmarking innowacyjności przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim, w: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, red. L. Woźniak, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
 24. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, Warszawa 2008.
 25. Polska regionalna i lokalna w świetle badań EURORE G, red. G. Gorzelak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 26. Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2001.
 27. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010.
 28. Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 29. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 30. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa 2005.
 31. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 32. Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 33. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organisational Change, John Wiley & Sons Ltd, New York 2001.
 34. Vahs D., Burmester, R., Innovationsmanagement, Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung, Schäffer Poeschel, Stuttgart 2003.
 35. Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Placet, Warszawa 2010.
 36. Zdolności innowacyjne polskich regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 37. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu