BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogacka-Iskra Dagmara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena użyteczności instrumentów controllingu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
Assesment of Usability of Controlling Instruments at Company's Value Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 343-350, bibliogr. poz. 13
Słowa kluczowe
Controlling, Wartość przedsiębiorstwa
Controlling, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W dzisiejszych czasach coraz częściej zarządzanie przedsiębiorstwem ma charakter strategiczny. Sytuacja ta jest stale potęgowana przez ciągłe zmiany w otoczeniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym przedsiębiorstwa. Praktyka zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, jest ściśle związane z przekonaniem, że podstawowym finansowym celem działalności jest maksymalizacja wartości, tożsama z maksymalizacją bogactwa właścicieli. Tak sformułowany cel jest właściwy i ekonomicznie uzasadniony. Controlling jest postrzegany w literaturze przedmiotu jako część składowa systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Do podstawowych funkcji controllingu zaliczamy: planowanie, kontrolowanie, koordynowanie (sterowanie), dostarczenie informacji, motywowanie. Współcześni menadżerowie wykorzystują narzędzia controllingowe w celu usprawnienia procesu decyzyjnego i szybszego osiągnięcia zamierzonych celów. Dobór właściwych metod controllingu stanowi problematykę artykułu. W rozprawie dokonano klasyfikacji funkcjonujących narzędzi controllingu oraz oceny ich przydatności w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

Running a company is nowadays more and more often of a strategic nature. Such situation is constantly intensified by continuous changes in inter-nal as well as in external environment of a company. The practice of strategic management of company is strictly relating to conviction that the maximization of a value is the main financial goal of activity, identical with the maximization of proprietor's wealth. The goal so expressed is right one and eco-nomically reasonable. The controlling is perceived in the subject literature as an element of the company management system. Classified as main functions of controlling are: planning, control, coordination, providing of information, motivation. Contemporary managers use the controlling tools to improve the decision - making and to achieve quicker the intended goals. Selection of right controlling methods is the issues of this study. Discussed in the study is classification of existing controlling tools and assessment of their usability in a company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jajuga A., Nowak W., Szychta A.: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 2. Jaruga A., Nowak W., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Toruń 2001.
 3. Kaczora-Kozak M.: Proces budżetowania w controlingu w: K. Winiarska [red]: Instrumenty controllingu, PPH Zapol, Szczecin 2000.
 4. Mann R., Meyer E. : Controlling w twojej firmie: przykłady praktyczne samodzielnego utworzenia systemu sterowania za pomocą zysku. Centrum Rozwoju Rachunkowości i Finansów, Skierniewiec 1997.
 5. Marciniak S.: Controlling filozofia projektowania. Defin, Warszawa 2004.
 6. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 7. Skoczylas W., Pojęcie i instrumenty controllingu w: K. Winiarska [red]: Instrumenty controllingu, PPH Zapol. Szczecin 2000.
 8. Skoczylas W.: System wskaźnikowy w sterowaniu wartością przedsiębiorstwa: w K. Winiarska [red]: Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach, Zapol, Szczecin 2000.
 9. Skoczylas W.: Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998. s. 199.
 10. Sobański I.[red]: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. BECK, Warszawa 2003.
 11. Sobańska I.: Rozwój systemu rachunku kosztów w gospodarce rynkowej. RAFIB, Łódź 1998.
 12. Świderska G.[red]: rachunkowość zarządcza, Politext, Warszawa 1997.
 13. Wroński P.: Rachunek kosztów docelowych - Metoda mająca zapewnić rentowność nowych produktów przedsiębiorstwa w: E. Nowak: Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu