BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sprawozdawczość jednostek ochrony zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia
Health Care Organizations' Reporting for the Polish National Health Fund
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 283-294, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Funkcjonowanie ochrony zdrowia, Sprawozdawczość finansowa, Placówki służby zdrowia
Accounting, Health care functioning, Financial reporting, Medical facilities
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstrakt
Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zasadniczym zadaniem NFZ jest finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych oraz wybranych innych grup społecznych. Prawidłowa realizacja tego zadania wymaga wykonania szeregu działań i podejmowania decyzji istotnych z perspektywy ekonomicznej, ponieważ fundusz dysponuje środkami publicznymi, oraz z perspektywy społecznej, z uwagi między innymi na humanistyczne aspekty opieki zdrowotnej. Na potrzeby realizowanych zadań, działań i podejmowanych decyzji NFZ gromadzi znaczne zasoby informacyjne. Celem artykułu jest analiza tych zasobów w kontekście zadań NFZ oraz potrzeb informacyjnych jego organów.(fragment tekstu)

The paper describes the content of the information sets of the polish National Health Fund at the background of the general characteristics of the polish model of health system. The vast amount of data gathered by the Fund lacks only cost information. The Fund is obliged by law to assess the prices it offers health service providers, but the assessment is made on the basis of selected providers. The whole system lacks precise cost controlling instrument, and cost control is executed only at the micro level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka K., Machulak G., Pietraszewska-Macheta A., Sidorko A., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 2. Gierusz J., Cygańska M., Budżetowanie kosztów działań w szpitalu, ODDK, Gdańsk 2009.
 3. Hass-Symotiuk M., Kalkulacja kosztów świadczeń medycznych, w: Rachunkowość i  sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, ODDK, Gdańsk 2008.
 4. Jasłowski J., System informacyjny jako narzędzie do prowadzenia racjonalnej polityki ochrony zdrowia na poziomie regionalnym, w: Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, red. A. Frąckiewicz-Wronka, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2005.
 5. Krajewski-Siuda K., Romaniuk P., Gericke Ch.A., Political analysis of the conception of the Polish National Health Fund, "Journal of Public Health" 2008, iss. 2, vol. 16, s. 153-159.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw, DzU 2005, nr 266, poz. 2249; ostatnia zm.: DzU 2006, nr 242, poz. 1757.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, DzU 2008, nr 81, poz. 484.
 8. Signed, sealed, delivered, "Economist" 2010, iss. 8675, vol. 394, s. 31-32.
 9. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Ofi cyna a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 11. Tymowska K., Health care under transformation in Poland, "Health Policy" 2001, vol. 56, s. 85-98.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2007, nr 166, poz. 1172; ostatnia zm.: DzU 2009, nr 178, poz. 1374.
 13. Young D.W., Management accounting in health care organizations, Jossey-Bass 2008.
 14. Zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu