BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kapitał ludzki jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Human Capital as e Key Asset in the Enterprise Value Creation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 507-515, rys., bibliogr. poz. 16
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny
Enterprise value, Enterprises, Human capital, Intellectual capital
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W dobie gospodarki opartej na wiedzy przedsiębiorstwa konkurując na rynku muszą wykazywać się elastycznością działań, tak by nie pozostawać w tyle za innymi. Obserwacje rynku wyraźnie wskazują na znaczenie inwestycji w kapitał ludzki jako niematerialny zasób firmy. Kapitał intelektualny leży obecnie w sferze zainteresowań teoretyków jak i praktyków zarządzania, ponieważ stanowi niewątpliwe źródło przewagi konkurencyjnej spychając na dalszy plan czynniki materialne: rzeczowe oraz finansowe. Inwestowanie w kapitał ludzi nie jest kosztem, lecz stanowi część aktywów firm. Inwestowanie w rozwój pracownika poprzez szkolenia zawodowe, wydatki na edukację oraz ubezpieczenia zdrowotne daje wymierne korzyści. Funkcjonowanie w firmie pracownika dzielącego się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z pewnością stanowi wartość dodaną dla każdego przedsiębiorstwa. Artykuł jest próbą omówienia kwestii kapitału ludzkiego począwszy od jego historycznego rodowodu a na kluczowej roli w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem skończywszy. (abstrakt oryginalny)

In the era of knowledge economy businesses competing in the market must take flexibleactions, so as not to lag behind others. Observations of the market clearly shows the importance of investing in human capital as an sig-nificant asset of the company. Intellectual capital is now of interest to theor-ists and practitioners of management because it is undoubtedly a source of competitive advantage for pushing into the background material factors: tangible and financial. Investing in people is not a cost but part of the assets of companies. Investing in employee development through training, education spending, and providing health insurance benefits. Operation of an employee in the company divides the knowledge, skills and experience will add value to each company(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 2. Domański S.R.,Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 3. Jarecki W.: Koncepcja kapitału ludzkiego, [W:] Kapitał ludzki w gospodarce. Red. naukowy D. Kopycińska, PTE, Szczecin 2003.
 4. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym - koncep-cje i praktyka, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 2002.
 5. Kannan G., Aulbur W.G., Intellectual capital - Measurement effectiveness, Journal of intellectual capital, 2004 (5, nr 3).
 6. konkurencyjnej, Problemy jakości, nr 12.
 7. Kunasz M., Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, [w:] Unifikacje gospo-darek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2004.
 8. Matusiak M., Kapitał intelektualny [w:] Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, wydanie drugie poprawione, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 9. Miś Wł., Kapitał Ludzki w gospodarce rynkowej. Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej, Wyższa Szkoła Zarzadzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2007. Rybak M., Zarzadzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje [w:] Rybak M. (red), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003, s: 40.
 10. Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1987.
 11. Skuza B., Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia, [w:] Gospodarkaoparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa 2003
 12. Skuza B., Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia [w:] Wawrzyniak B. - red., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003.
 13. Smith A., Bogactwo Narodów. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN,Warszawa 1954.
 14. Sopińska A., Znaczenie kapitału intelektualnego dla uczelni wyższych. Analiza rankingów szkół wyższych [w:] Wachowiak P. - red., Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005.
 15. Strojny M., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, Problemy jakości, nr 12
 16. Walsh J.R., Capital Concept Applied To Man, The Quaterly journal of Economics, February, 1935.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu