BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamieniecka Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tarnowska Milena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ polityki rachunkowości w zakresie obrotu materiałowego na sytuację majątkowo-finansową przedsiębiorstwa
The Influence of Accounting Politics in the Materials Rotation Area on the Property-Financial Situation of the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 483-500, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Polityka rachunkowości, Gospodarka materiałowa, Koszty, Rentowność przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Accounting, Accounting policy, Material economy, Costs, Enterprise profitability, Enterprises financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zastosowań polityki rachunkowości w obszarze obrotu materiałowego. Poruszone w nim zagadnienia dotyczą wariantów wyceny bilansowej zapasów materiałowych, rozliczania kosztów zakupu, ujmowania odchyleń od ewidencyjnych cen materiałów. Wykazano wpływ przyjętych rozwiązań na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Rozważania teoretyczne zobrazowane zostały opracowanymi we własnym zakresie przykładami liczbowymi.(fragment tekstu)

The article is devoted to the analysis of the influence of accounting politics in the materials rotation area on the property-financial situation of the enterprise. The are shown the financial (among others taxable) results of employed policy of accountancy in ranges of: 1) accounting of the costs of supply and the deviations from information prices, 2) methods of pricing of outgoings of materials, 3) simplifi ed variants of records of book materials. The theory is illustrated by some numerical examples. The main conclusion is that the accountancy policy (in to range of materials) can be used as an important instrument of creation of the financial standing of the enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gackowska W., Kiedy można prowadzić uproszczoną ewidencje zapasów, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 8(8).
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Vademecum rachunkowości: Rachunkowość fi nansowa, Difin, Warszawa 2004.
 3. Jurczyga M., Polityka rachunkowości w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasów i jej skutki podatkowe, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2005, nr 9, strona http:// jurczyga.com, 09.01.2010.
 4. Kalota H., Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu, "Monitor Rachunkowości i Finansów. Miesięcznik dla Kadry Zarządzającej", C.H. Beck, Warszawa 2006, nr 3.
 5. Koczar J., Zapasy jako składnik rzeczowych aktywów obrotowych i ich wycena, w: Identyfi kacja i wycena wybranych aktywów i pasywów oraz elementów rachunku zysków i strat, red. D. Misińska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 6. Kuzior A., Ewidencyjne ujęcie zakupu i zużycia materiałów, w: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, PWN, Warszawa 2007.
 7. Micherda B., Rachunek kosztów i wyników, SKwP, Warszawa 2007.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007 obejmujące wydane przez IASB dokumenty uzupełniające MSSF i MSR: Przykłady ilustrujące, Wytyczne stosowania, Uzasadnienia wniosków - według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., t. 2, IASCF, Londyn 2007.
 9. Rachunkowość 2008. Mini-meritum, red. B. Wawrzyńczak-Jędryka, Ofi cyna a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 10. Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach infl acji, TNOiK, Toruń 1999.
 11. Świderska G.K., Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w: Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość fi nansowa w praktyce, red. G.K. Świderska, W. Więcław, wyd. 3, Difi n, Warszawa 2006.
 12. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 13. Walińska E. i inni, Wycena pozycji bilansowych - aktywów, w: Rachunkowość 2008. Minimeritum, Wawrzyńczak-Jędryka [red. B. ], Oficyna a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 14. Walińska E., Michalak M. , Podstawowe kategorie pomiaru i nadrzędne zasady a polityka rachunkowości, w: Rachunkowość 2008. Mini-meritum, red. B. Wawrzyńczak- Jędryka, Ofi cyna a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu