BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiedrowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wypłacalność zakładu ubezpieczeń w świetle regulacji prawa ubezpieczeniowego
Solvency of an Insurance Company in the Light of Insurance Law
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 501-519, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Wypłacalność, Prawo ubezpieczeniowe
Insurance companies, Financial solvency, Insurance law
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest rozpatrzenie istoty i sposobów ustalania marginesu wypłacalności, kapitału gwarancyjnego oraz środków własnych na ich pokrycie, a także aktywów, które zgodnie z prawem ubezpieczeniowym mogą stanowić pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wskazano ponadto na znaczenie tych wielkości przy ocenie wypłacalności zakładu ubezpieczeń.(fragment tekstu)

The paper is devoted to the financial and capital requirements imposed on insurance companies in order to maintain their current and future solvency. The author presents the essence and methods of determining the guarantee fund, required and available solvency margins as well as assets covering technical provisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijak W., Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Ofi cyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz. Urz. UE L 335.
 3. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji fi nansowych, Difin, Warszawa 2007.
 4. Ogłoszenie z 3 lipca 2006 r. w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3 służących do określenia minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego oraz kwot T1 i T2 wykorzystywanych przy obliczeniu marginesu wypłacalności, Dz. Urz. Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2006, nr 2, poz. 2.
 5. Ogłoszenie z 29 września 2009 r. w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3 służących do określenia minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego oraz kwot T1 i T2 wykorzystywanych przy obliczeniu marginesu wypłacalności , Dz. Urz. Komisji Nadzoru Finansowego 2009, nr 5, poz. 20.
 6. Rachunkowość fi nansowa zakładów ubezpieczeń, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2003.
 7. Raporty o wypłacalności zakładów ubezpieczeń, www.knf.gov.pl.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań fi nansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń, DzU, nr 51, poz. 465, z późn. zm.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia środków własnych zakładów ubezpieczeń powiązanych, DzU, nr 217, poz. 2129.
 10. Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2003 r. sprawie wyliczenia marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, DzU, nr 211, poz. 2060.
 11. Sangowski T., Ocena wypłacalności zakładów ubezpieczeń w świetle wymagań ustawowych, w: Finanse i rachunkowość ubezpieczeń działu II, red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 12. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU, nr 124, poz. 1151, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu