BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych
Cost Account in Agriculture Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 549-562, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Ewidencja kosztów
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Agriculture, Agricultural enterprises, Expenses register
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie przeglądu zasadniczych etapów ewolucji rachunku kosztów w rolnictwie, a także wpływu MSR 41 "Rolnictwo" na jego ostateczny kształt w przedsiębiorstwach rolniczych. Okres badawczy został podzielony na dwa podokresy: przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (UE) i po przystąpieniu. W opracowaniu wykorzystano metody analizy i syntezy jako podstawowe na etapie badań materiałów źródłowych, natomiast na etapie wnioskowania sięgnięto po metodę dedukcji.(fragment tekstu)

In the paper, the problem of measurement and valuation of cost in agriculture is discussed. The most signifi cant elements of the International Accounting Standard (IAS) no. 41 "Agriculture" are also described. During application of this standard a special attention was laid on the agricultural stock valuation according to their fair value. The stock is not valuated then according to its cost but basing on the most probable market value. Nevertheless, costs remain the basic economic category allowing for measurement of the utilized production assets. It was concluded that the cost calculation at the level of agricultural enterprise should be an inherent element of integrated information system of planning, decision making and control (controlling). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyńska-Grzymek I. i in., Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, FAPA, Warszawa 2000.
 2. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, PWRiL, Warszawa 1984.
 3. Goraj L., Kondraszuk T., Mańko S., Sass R., Pokrzywa T., Wójcik E., Dane źródłowe i wyniki zunifi kowanego systemu rachunkowości gospodarstw rolniczych, krajowe seminarium, Warszawa 1996.
 4. Goraj L., Kondraszuk T., Mańko S., Sass R., Pokrzywa T., Wójcik E., Pojęcia w zunifi - kowanym formacie rachunkowości gospodarstw rolniczych, krajowe seminarium, Warszawa 1995.
 5. Jarugowa A.: Międzynarodowy Standard Rachunkowości Rolnej. Proces tworzenia, "Rachunkowość" 1996, nr 10.
 6. Kondraszuk T., System skomputeryzowanej rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym, praca doktorska, SGGW, Warszawa 1991.
 7. Kondraszuk T., Rachunek ekonomiczny tak - koszty jednostkowe nie!, "Nowe Rolnictwo" 1987, nr 1.
 8. Kondraszuk T., Specyfi czne elementy analizy i oceny sytuacji fi nansowej w rolnictwie, w: Problemy współczesnej rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe nr 552, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 20, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 9. Kondraszuk T., Uwarunkowania ustalania przychodów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania wartości godziwej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 54 (110), SKwP, Warszawa 2010.
 10. Kopeć B., Spór o koszty jednostkowe w rolnictwie, "Życie Gospodarcze" 1985, nr 17.
 11. Manteuffel R., Rachunkowość rolnicza, t. 1 i 2, PWRiL, Warszawa 1964/65.
 12. Ziętara W., Kondraszuk T., Wątpliwa metoda, "Życie Gospodarcze" 1986, nr 4.
 13. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r., t. 2, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Fundacja Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASCF) 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu