BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Ewidencja i rozliczanie funduszy unijnych w przedsiębiorstwie : wybrane zagadnienia
Budgetary Reporting in the Light of the New Act About Public Finance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 657-676, schemat., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Ewidencja księgowa, Fundusze unijne
Accounting, Accounting records, EU funds
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Możliwość wykorzystania środków unijnych przez finalnych beneficjentów (polskie firmy, samorządy, organizacje pozarządowe i inne instytucje) została osadzona w ramach obowiązujących przepisów prawnych zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie struktur unijnych. Mając na uwadze zasady wykorzystania środków unijnych - tym samym środków publicznych wnoszonych do wspólnego budżetu unijnego przez kraje członkowskie, należy pamiętać o celowości i prawidłowości ich absorpcji. Istotną rolę w zakresie właściwego rejestrowania otrzymanych funduszy spełnia ewidencja księgowa. Jednostki gospodarcze wykorzystujące odpowiednie wsparcie muszą prowadzić odrębną ewidencję i sprawozdawczość z ich wykorzystania, pozwalającą na ich bieżącą kontrolę oraz doraźne i kompleksowe monitorowanie. Tym bardziej że w perspektywie finansowej 2007-2013 zostały wdrożone procedury systemu audytu i kontroli gospodarowania środkami unijnymi, co oznacza, że praktycznie każdy projekt realizowany z funduszy strukturalnych będzie poddany audytowi i kontroli, a odpowiedzialność beneficjentów znacznie wzrośnie. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z ewidencją i rozliczaniem funduszy unijnych w przedsiębiorstwie.(fragment tekstu)

The opportunity to utilize European funds by final beneficiaries has been embedded within the framework of binding legal provisions both on the national level as well as on the level of European structures. Having regard to the principles of the utilization of European funds, which are collected by common contributions to the European budget made by all member states, we need to bear in mind the purposefulness and correctness of their utilization. Appropriate account books keeping constitutes the crucial part of the proper recording of the European funds which has been granted and utilized. Economic entities which utilize financial means derived from European funds shall, while performing their economic activities, keep separate registry and reporting of utilization of the means received. Such registry and reporting shall allow for running inspections as well as immediate and comprehensive monitoring of the funds which were received and utilized. Such measures gain on importance due to the fact that within the financial perspective of the years 2007-2013 auditing and inspection systems of funds' management have been implemented. As a result, virtually all projects co-financed by means of structural funds will be audited and inspected. Thus, the responsibility of benefi ciaries increases signifi cantly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran W., Świderka M., Rachunkowość projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
  2. Borkowska M., Ujęcie środków europejskich w jednostkach sektora finansów publicznych, "Rachunkowość" 2010, nr 4.
  3. Brzóska M., Gajos B., Mońka M., Środki unijne przedmiotem badania biegłego rewidenta, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005.
  4. Czubkowska S., 11 mld euro z Unii rozejdzie się przed czasem, "Dziennik Gazeta Prawna" 2009, nr 204.
  5. Jankowska A., Kierkowski T., Knopik R., Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i fundusz spójności, PARP, Warszawa 2004.
  6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  7. Nowak B., Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2007-2013, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2006.
  8. Rękas M., Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikrofirma 2009, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
  9. Tokarski M., Najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu biznesplanów przez mikro i małe przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw - Mikrofirma 2009, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu