BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Dariusz
Tytuł
Opcje realne jako źródło wartości w projektach inwestycyjnych
Real Options as a Source of Value of Investment Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 285-302, Rys., bibliogr. poz. 15
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Opcje realne, Elastyczność organizacyjna, Niepewność
Management, Real options, Organizational flexibility, Uncertainty
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Tradycyjne metody oceny projektu na podstawie analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych pomijają potencjał dla inwestycji związany z zarządzaniem oraz innowacyjnością. Podejście bazujące na opcjach realnych, wywodzące się z teorii opcji finansowych, pozwala na nowe spojrzenie na to zagadnienie. Postrzega ono strategię inwestycyjną jako proces składający się z szeregu opcji stale wykorzystywanych w celu osiągnięcia zarówno krótko-, jak i długoterminowego zwrotu z inwestycji. Elastyczność kierownictwa w dostosowywaniu się do zmian technologicznych oraz rynkowych powoduje powstanie asymetrii w rozkładzie zwrotu z inwestycji wynikającej ze zwiększonego potencjału generowania zysku. W artykule poddano krytycznej analizie zasadnicze różnice w założeniach pomiędzy podejściem tradycyjnym a modelem bazującym na opcjach realnych. Poddano także dyskusji i prezentacji znaczenie opcji realnych w procesie oceny szans wynikających z rozwoju oraz inwestycji technologicznych, jak również decyzji biznesowych dotyczących ekspansji inwestycyjnej. (abstrakt oryginalny)

Traditional methods of project evaluation based on discounted cash flow analysis ignore the potential for investment management as well as innovation. Approach based on real options, derived from the theory of financial options, allows for new insights into this issue. It views the investment strategy as a process consisting of a number of options, always used to achieve both short-term and long-term return on investment. Management flexibility in adapting to technological change and market introduces asymmetry in the distribution of return on investment resulting from the increased potential to generate profit. The paper was subjected to critical analysis of key differences in assumptions between traditional approach and a model based on real options approach. There was also discussion and presentation of the importance of real options in the assessment of opportunities arising from development, and high-technology investments, as well as management decisions relating to investment expansion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amram M., Kulatilaka N., Disciplined decisions: aligning strategy with the fi nancial markets, "Harvard Business Review" 1999, January.
 2. Benaroch M., Option-based management of technology investment risk, "IEEE Transactions on Engineering Management" 2001, Vol. 48, No. 4.
 3. Black F., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, "Journal of Political Economy" 1973, No. 81.
 4. Dixit A., Investment and hysteresis, "Journal of Economic Perspectives" 1992, No. 6.
 5. Dixit A., Pindyck R.S., Investment under uncertainty, Princeton University Press 1994.
 6. Dixit A., Pindyck R.S., The options approach to capital investment, "Harvard Business Review" May-June 1995.
 7. Hull J.C., Options, futures, and other derivatives, Prentice Hall 1997.
 8. Kemna A., Case studies on real options, "Financial Management" 1993, Vol. 22, No. 3.
 9. Kogut B., Kulatilaka N., Option thinking and platform investment: investing in opportunity, "California Management Review" 1994, Vol. 36, No. 2.
 10. Kulatilaka N., Perotti E., Strategic growth options, "Management Science" 1998, Vol. 44, No. 8.
 11. Kumar R.L., A note on project risk and option values of investments in information technologies, "Journal of Management Information Systems" 1996, Vol. 13, No. 1.
 12. Kumar R.L., DSS value and time-constrained decision making, "University of NC at Charlotte" 1999.
 13. Luehrman T.A., Investment opportunities as real options: getting started on the numbers, "Harvard Business Review" July-August 1998.
 14. Santos D.B., Justifying investments in new information technologies, "Journal of Management Information Systems" 1991, Vol. 7, No. 4.
 15. Yeo K.T., Fasheng Qiu, The value of management fl exibility - a real option approach to investment evaluation, "International Journal of Project Management" 2003, No. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu