BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ryzyko operacyjne a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego
Operational Risk and the Value of an Enterprise as an Example of the Mining Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 429-455, Tab., bibliogr. poz. 33
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Wartość przedsiębiorstwa, Ryzyko operacyjne, Górnictwo
Enterprises, Enterprise value, Operational risk, Mining sector
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji związków między ryzykiem operacyjnym a wartością przedsiębiorstwa. By tak przedstawiony cel zrealizować, w artykule posłużono się studium przypadku przedsiębiorstwa górniczego w sposób szczególny eksponowanego na czynniki ryzyka operacyjnego związane z zagrożeniami naturalnymi towarzyszącymi działalności wydobywczej. W pierwszej części artykułu przedstawiono metodykę oceny ryzyka operacyjnego w badanym przedsiębiorstwie górniczym. Następnie ryzyko to zidentyfikowano i oceniono. W kolejnej części badań zaprezentowano podstawowe założenia pomiaru wartości badanego przedsiębiorstwa górniczego oraz wyniki przeprowadzonej kwantyfikacji. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące poziomu ryzyka operacyjnego i jego wpływu na wartość badanego przedsiębiorstwa górniczego. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to identify relations between operational risk and enterprise's value. In order to achieve this aim the case study of a mining enterprise is used and presented. The mining enterprise is exposed for operational risk in particular way because exploration of coal is connected by additional sources of operational risk which are natural threats. In the first part of the article the methodology of operational risk identification and its estimation is presented. Then this risk is evaluated in a Polish mining enterprise. In the next part of the article the main assumptions concerning value estimating are described and the results of value quantification are presented. The summary includes conclusions about operational risk and value relations in a mining enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008.
 2. Bowman C., Ambrosini V., How value is created, captured and destroyed, "European Business Review" 2010, Vol. 22, No. 5.
 3. Bowman C., Ambrosini V., Value creation versus value capture: towards a coherent defi - nition of value in strategy, "British Journal of Management" 2000, Vol. 11.
 4. Carolan M.S., The precautionary principle and traditional risk assessment, "Organization & Environment" 2007, Vol. 20, No. 1.
 5. Domańska-Szaruga B., Wereda W. (red.), Management under conditions of risk and uncertainty, Warszawa 2011.
 6. Gnitecki J., Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007.
 7. Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
 8. Jonek-Kowalska I., Environmental factors as a source of operational risk in mining enterprises, in: B. Domańska-Szaruga, W. Wereda (ed.), Management under conditions of risk and uncertainty, Warszawa 2011.
 9. Jonek-Kowalska I., Gorczyńska A., Identyfi kacja źródeł ryzyka w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, w: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice 2009.
 10. Jonek-Kowalska I., Proces identyfi kacji ryzyka operacyjnego w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, w: J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w fi nansach przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 11. Jonek-Kowalska I., Wawiernia A., Risk and effi ciency in companies' cooperation, Międzynarodowa Konferencja na Ukrainie - Stanowljenije nowoczesnej nauki, Dniepropetrowsk, 15-16 październik 2007, "Ikonomika" 2007, t. 3.
 12. Karbownik A,, Zarządzanie ryzykiem w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, "Wiadomości Górnicze" 2005, nr 1.
 13. Kordos J., Jakość danych statystycznych, PWE, Warszawa 2002.
 14. Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław 1961.
 15. Lepak D.P., Smith K.G., Taylor M.S., Value creation and value capture: a multilevel perspective, ,,Academy of Management Review" 2007, Vol. 32, No. 1.
 16. Mauermann A., Oktem U., The near-miss management in operational risk, "The Journal of Risk Finance" 2002, Vol. 4, No. 1.
 17. Mazurek-Łopacińska M., Badania marketingowe - metody, tendencje, zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 18. Michalak A., Turek M., Analiza struktury kapitału w kontekście źródeł fi nansowania przedsiębiorstw górniczych, Wyd. IGSMiE PAN, Warszawa 2009.
 19. Muszyńska W., System informacji w analizie rynku, w: A. Styś (red.), Analiza rynku ze wspomaganiem komputerowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1991.
 20. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 21. Osiatyński L., Problem kwantyfi kacji ryzyk w handlu zagranicznym, cz. 1, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1963, nr 1.
 22. Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice 2009.
 23. Rawski M., Badania rynkowe i marketingowe w procesie gromadzenia informacji - dynamika zmian w świetle wyników badań, w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe - metody, tendencje, zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 24. Richardson J.G., Uncertainty, the critical basis of risk management, "Foresight" 2009, Vol. 11, No. 6.
 25. Sobiech J. (red.), Kierunki zmian w fi nansach przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 26. Staniec I., Klimczak K.M., Ryzyko operacyjne, w: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 27. Styś A. (red.), Analiza rynku ze wspomaganiem komputerowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1991.
 28. Turek M., Jonek-Kowalska I., Dylematy kalkulacji kosztu kapitału w przedsiębiorstwie górniczym, "Przegląd Górniczy" 2009, nr 9.
 29. Turek M., Jonek-Kowalska I., Koncentracja przedsiębiorstw i jej efekty na przykładzie Kompanii Węglowej SA, w: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008.
 30. Vaughen E.J., Vaughen T., Fundamental of Risk and Insurance, John Wiley & Sons, New York 1999.
 31. Winch G.M., Maytorena E., Making good sense: assessing the quality of risky decisionmaking, "Organization Studies" 2009, Vol. 30, No. 2-3.
 32. Zaborowski Z., Wstęp do metodologii badań empirycznych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1973.
 33. Zawiła-Niedźwiedzki J. (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu